مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍درزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍درزن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۵ ق‌
 
پدیدآور:
اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ع‍ن‍ص‍رال‍م‍ع‍ال‍ی‌، ک‍ی‍ک‍اوس‌ ب‍ن‌ اس‍ک‍ن‍در
 
ناشر:
م‍ه‍ت‍اب‌ آب‍ف‍ام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌؛ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گزیده قابوس نامه :متن فارسی از قرن پنجم هجری
عنصرالمعالی ، کیکاوس بن اسکندر ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای جیبی ؛ علمی و فرهنگی   ، ۱۳۵۳-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۲۲‬,‭‌ع۹۵۷‌ق،/‌ب‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الحکمه = حکمه >الخالده :جاویدان خرد
ابن مسکویه ، احمدبن محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خردنامه های ایران باستان :ترجمه ای ساده و روان از متن عربی الحکمه خالده
ابن مسکویه ، احمدبن محمد ؛  تهران مهتاب آبفام   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ح،/‌ت‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک