مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آف‍ری‍ق‍ا -ت‍اری‍خ‌
ت‍م‍دن‌ ق‍دی‍م‌
ان‍س‍ان‌ م‍اق‍ب‍ل‌ ت‍اری‍خ‌
ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
ت‍م‍دن‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ -ت‍اث‍ی‍ره‍ای‌ ف‍رازم‍ی‍ن‍ی‌
ت‍م‍دن‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ع‍ص‍ر س‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، آن‌ ت‍ری‌
دان‍ی‍ک‍ن‌، اری‍ش‌ ف‍ون‌
چ‍ای‍ل‍د، ور گ‍وردن‌
خ‍وب‌ن‍ظر، ح‍س‍ن‌
اس‍پ‍ی‍ان‍ر، ز.ف‌
ولاه‍وس‌، اول‍ی‍وی‍ا
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌
ک‍لارک‌، گ‍راه‍ام‌
م‍رع‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ت‍س‍ل‍ی‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا،۱۹۵۷ - م‌
چ‍ای‍ل‍د، ورگ‍وردن‌
ک‍ی‌ -زرب‍و، ج‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ک‍وئ‍ن‍ل‌، م‍ارج‍وری‌( ک‍وت‍ن‍ی‌)
ب‍رل‍ی‍ت‍س‌، چ‍ارل‍ز ف‍رام‍ب‍اخ‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر س‍پ‍ه‍ر
دن‍ی‍ای‌ م‍ادر
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍دی‍ث‌
س‍م‍ی‍را
م‍ی‍لاد
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ح‍س‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
پ‍ی‍ام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آدمیان نخستین
وایت ، آن تری ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭و۳۴۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
از کهکشان تا تمدن اقوام خاورمیانه قبل از میلاد مسیح
مرعشی ، علی ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات حدیث   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭‌م۴۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حیات ماقبل انسان
اسپیانر، ز.ف ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اسرار دنیاهای گمشده
برلیتس ، چارلز فرامباخ ؛  تهران میلاد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۴۲‬,‭‌ب۴۷۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زندگی روزمره انسان ماقبل تاریخ
کوئنل ، مارجوری ( کوتنی ) ؛  [تهران ] علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭‌ک۸۷۵ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انسان خود را می سازد
چایلد، ورگوردن ؛  تهران پیام   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۹۱۳‬,‭۰۳‬,‭‌چ۲۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انسان خود را می سازد
چایلد، ور گوردن ؛  تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۹۱۳‬,‭۰۳‬,‭‌چ۲۷‌ف‍لا‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
الهه های گذشتگان
دانیکن ، اریش فون ؛  موسسه فرهنگی انتشاراتی محسنی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭د۲۸۵‌ف‍لا‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر انسانشناسی تبار انسان و فرهنگ انسانی
ولاهوس ، اولیویا ؛  تهران مرکز نشر سپهر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭و۷۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تمدنهای پیش از تاریخ
خوب نظر، حسن ؛  شیراز دانشگاه پهلوی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭‌خ۸۱۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عصر حجر
نتسلی ، پاتریشیا،۱۹۵۷ - م ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱۲‬,‭‌ن۲۸۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جهان پیش از تاریخ از دیدگاهی نو
کلارک ، گراهام ؛  تهران دنیای مادر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۳۰‬,‭۱‬,‭‌ک۶۱۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انسان شناسی پیش از تاریخ
کمالی ، محمدشریف ؛  تهران سمیرا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭‌ک۶۸۱‌ف‍لا‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عمومی افریقا
کی -زربو، جکلین ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۶۰‬,‭‌ک۹۵۶‌ت‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک