مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رک‍ود اق‍ت‍ص‍ادی‌ -۱۹۲۹ م‌ -.ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌،۱۹۷۰-
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍رن‌۲۰
اق‍ت‍ص‍اد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -۱۹۸۰-
اق‍ت‍ص‍اد -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-۱۹۸۱-
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -۱۹۸۱-
ت‍ورم‌
م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
س‍رم‍ای‍ه‌داری‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍رون‌، ج‍ی‍م‍ز ا.
ه‍وب‍رم‍ن‌، ل‍ی‍و
س‍وئ‍ی‍زی‌، پ‍ل‌ م‍ارل‍ور
م‍گ‍داف‌، ه‍ری‌
ب‍ت‍را، راوی‍ن‍درا
ف‍ول‍ب‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌
ه‍رم‍زی‌، ش‍ان‍ی‌
دب‍وزی‌، م‍اری‍ان‌
ق‍ن‍ب‍رل‍و، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ن‍س‍ب‍ی‍ت‌، ج‍ان‌
ه‍ری‍ن‍گ‍ت‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌ ت‍ک‍اپ‍و
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
خ‍وارزم‍ی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ص‍ه‍ب‍ا س‍ع‍ی‍دی‌
دارال‍ح‍م‍راء
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
روزب‍ه‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وارزم‍ی‌
ن‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بحران بزرگ ۱۹۹۰
بترا، راویندرا ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۵۴۲‬,‭‌ب۳۲۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه داری آمریکا
دبوزی ، ماریان ؛  تهران انتشارات خوارزمی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۵‬,‭د۳۵۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تکاپوی ۲۰۰۰
نسبیت ، جان ؛  تهران صهبا سعیدی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۰۹۷‬,‭‌ن۴۲۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الکساد=کساد >العظیم عام ۱۹۹۰ هل بدا یتحقق ؟
بترا، راویندرا ؛  بیروت دارالحمراء   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۵۴۲‬,‭‌ب۳۲۲‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تورم ، دلار و طلا
سوئیزی ، پل مارلور ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۳۳۲‬,‭۴۱‬,‭‌س۸۳۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمریکای دیگر
هرینگتن ، مایکل ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۷۳‬,‭‌ه۵۵۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بحران بزرگ ۱۹۹۰
بترا، راویندرا ؛  تهران وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۵۴۲‬,‭‌ب۳۲۲‌ب/‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق در اوضاع اقتصادی دول معظم
عزیزی ، محسن ؛  تهران امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۷۳‬,‭‌ع۵۸۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایان رونق
مگداف ، هری ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۹۷۳‬,‭‌م۷۴۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی مسائل اجتماعی :چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم
کرون ، جیمز ا. ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۱۰۹۷۳‬,‭‌ک۴۸۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
امریکا و بحران اقتصادی جهان
هرمزی ، شانی ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۵۴۰۹۷۳‬,‭‌ه۵۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی مداخله گرایی در سیاست خارجی آمریکا
قنبرلو، عبدالله ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۳۷‬,‭‌ق۸۱۲‌ف‍لا‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ما، مردم
هوبرمن ، لیو ؛  تهران علم تکاپو   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۹۷۳‬,‭‌ه۷۶۵‌م‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قلب نامرئی :علم اقتصاد و ارزش های خانوادگی
فولبر، نانسی ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۳‬,‭‌ف۸۹۹‌ق‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک