مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ک‍ودت‍ای‌۱۲۹۹ - اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ل‍ش‍ک‍رک‍ش‍ی‌ ک‍وروش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ ص‍غ‍ی‍ر، ۴۰۱ ق‌.م‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌.
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ ق‌ -اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍رم‍س‍را -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -س‍ال‍ش‍م‍ار
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۳۳۰ - ۵۵۸ ق‌.م‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۵۷-۱۳۰۴
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ت‍ق‍ی‌،۱۲۲۰؟-۱۲۶۸؟ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ص‍ور
س‍ی‍ن‍م‍ا -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍رس‍ل‍ون‍د، ح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ت‍وک‍ل‍ی‌ م‍ق‍دم‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
م‍ح‍م‍درض‍اپ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌
م‍ل‍ک‍م‌، ج‍ان‌
س‍ل‍طان‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رخ‍زادپ‍ور، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
آزاد، ح‍س‍ن‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ن‍ت‍ی‌ ع‍طائ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
طال‍ب‍وف‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ب‍ن‌ اب‍وطال‍ب‌
ه‍دای‍ت‌، رض‍اق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌،۱۲۱۵-۱۲۸۸ ق‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ه‍اوس‌ ه‍ول‍د، ج‍ف‍ری‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر.۳۱۰-۲۲۴ ق‌
پ‍ن‍اه‍ی‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍داح‍م‍د
دان‍دام‍ای‍ف‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر م‍ی‍ع‍اد
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ زوار
زری‍اب‌
ف‍اری‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍س‍ل‍م‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍رآب‍ی‌
س‍ح‍ر
م‍طب‍ع‍ه‌ الاس‍ت‍ق‍ام‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ه‍ن‍ر
ان‍زل‍ی‌
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍م‍ون‍ه‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کارت پستالهای تاریخی ایران
صافی ، قاسم ؛  تهران موسسه فرهنگی گسترش هنر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۲‬,‭‌ص۲۶۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کامل ایران
رخزادپور، عبدالله ؛  تهران مسلم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭ر۳۲۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و بهره برداری :تاریخ سینمای ایران - ۱
امید، جمال ؛  تهران فاریاب   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۷۹۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
وجه تسمیه شهرهای ایران :بررسی معانی نامهای شهرهای ایران از دوران کهن تا عصر حاضر
توکلی مقدم ، غلامحسین ؛  تهران نشر میعاد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۰۳‬,‭‌ت۸۶۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران نشرآبی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۰۷‬,‭۷۶۰۹۵۵‬,‭‌س۶۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فهرس التواریخ
هدایت ، رضاقلی بن محمدهادی ،۱۲۱۵-۱۲۸۸ ق ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۲‬,‭‌ه۴۴۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گزارشهای اوضاع سیاسی اجتماعی ولایت عصر ناصری ( ۱۳۰۷ه .ق )
عباسی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۰۸‬,‭‌ع۲۹۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران
ملکم ، جان ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌م۷۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ایران و تاریخ
افراسیابی ، بهرام ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
امیرکبیر تجلی افتخارات ملی
پناهی سمنانی ، محمداحمد ؛  تهران کتاب نمونه   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۵۰۹۲‬,‭‌پ۵۴۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و سیاست
طالبوف ، عبدالرحیم بن ابوطالب ؛  تهران سحر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶۰۹۲۴‬,‭ط۱۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اسناد کابینه کودتای سوم اسفند۱۲۹۹
مرسلوند، حسن ، گردآورنده ؛  تهران نشر تاریخ ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۲۲‬,‭‌م۴۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ایران در دوران نخستین پادشاهان هخامنشی ( قرن ششم قبل از میلاد)
داندامایف ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۴‬,‭د۲۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بازگشت از ایران ( :گزنوفون )
هاوس هولد، جفری ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۱۸۳‬,‭‌ه۳۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بنیاد نمایش در ایران
جنتی عطائی ، ابوالقاسم ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ج۶۹۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
به گزیده تاریخ بیهقی
بیهقی ، محمد بن حسین ؛  تهران کتابفروشی زوار   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵‬,‭‌ب۹۹۷‌ت/‌بد‬,‭۱۳۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به تاریخ
محمدرضاپهلوی ، شاه ایران ؛  [تهران ] زریاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹‬,‭‌پ۸۶۲‌پ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده های حرمسرا
آزاد، حسن ؛  ارومیه انزلی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭آ۴۶۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ابن خلدون ، المسی بکتاب العبر، و دیوان المبتدا و الخبر، فی ایام العرب و المعجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکب
ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الامم و الملوک
طبری ، محمدبن جریر.۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  قاهره مطبعه الاستقامه   ، ۱۳۵۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9