مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ای‍وب‍ی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ج‍م‍ی‍ل‌ ب‍ث‍ی‍ن‍ه‌،- ۸۲ق‌
م‍ت‍ن‍ب‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۳۰۳ -۳۵۴ق‌ -.دی‍وان‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌،۱۹۱۰-۱۸۲۸ - آن‍اک‍ارن‍ی‍ن‍ا -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ق‍رش‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۹۲۶ - - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ل‍طی‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌.
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌
 
پدیدآور:
ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍زی‍ح‍ه‌، ری‍اض‌
ای‍وب‍ی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌
اب‍ن‌ اب‍ی‌ خ‍ازم‌، ب‍ش‍ر ب‍ن‌ اب‍ی‌خ‍ازم‌، - ۹۲ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌
ن‍ج‍م‌، خ‍ری‍س‍ت‍و
 
ناشر:
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ری‍ه‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دار ال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دار م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فقه اللغه و اسرار العربیه
ثعالبی ، عبدالملک بن محمد ؛  بیروت دار مکتبه الحیاه   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۱‬,‭‌ث۶۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فصول فی نقد الشعر العربی الحدیث
ایوبی ، یاسین ؛  بیروت منشورات اتحاد الکتاب العربی   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۹۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسن عبدالله القرشی فی مسار الشعر السعودی الحدیث
ایوبی ، یاسین ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ق۵۷۲/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الفکاهه =فکاهه >و الضحک فی التراث العربی المشرقی من العصرالجاهلی الی نهایه العصر العباسی
قزیحه ، ریاض ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۹۹۸=۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۷۰۰۸‬,‭‌ق۶۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<المتنبی =متنبی >فی عیون قصائده
ایوبی ، یاسین ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۲۵ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۴‬,‭‌م۲۴۵د،/‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان بشر بن ابی خازم الاسری
ابن ابی خازم ، بشر بن ابی خازم ، - ۹۲قبل از هجرت ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۱۵۶د/‌ش‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جمیل بثینه و حب الغدری
نجم ، خریستو ؛  بیروت دار الرائد العربی   ، ۱۹۸۲م =۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۲‬,‭‌ج۶۷۲/‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واقعیه الادب و بلاغه الحبک القصص فی روایه اناکارنینا لتولستوی یلیها موجز روائی مکشف لمحطاتها...
ایوبی ، یاسین ؛  بیروت المکتبه العصریه   ، ۱۴۲۲ه
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭‌ت۸۶۶ ،آ/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک