مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍م‍ان‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -۱۹۱۸- ۱۹۳۳
اس‍لام‌ - ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌۲۰
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -واق‍ع‍ه‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ال‍ش‍م‍ار
ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍ن‍ج‍وی‌، س‍ی‍روس‌
طل‍وع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍ن‍وام‍ش‍ن‌، ژاک‌ گ‍اب‍ری‍ل‌ پ‍ل‌ م‍ی‍ش‍ل‌
س‍دی‍و، رن‍ه‌
اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ع‍ب‍ری‌، غ‍ری‍غ‍وری‍وس‌ ب‍ن‌ ه‍ارون‌،۶۸۵-۶۲۳ ق‌
اب‍ن‌ ق‍ی‍س‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ طاه‍ر،۵۰۷-۴۴۸ ق‌
ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌
م‍ک‌ای‍ودی‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر
پ‍ی‍رن‌، ژاک‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۳۱۰-۲۲۴ ق‌
اوروس‍ی‍وس‌
اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۴۲۱ ق‌
م‍ال‍ه‌، آل‍ب‍ر
وان‌ ل‍ون‌، ه‍ن‍دری‍ک‌ وی‍ل‍م‌
اب‍ن‌ ال‍ع‍م‍اد، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
ش‍ارو، روب‍ر
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر.۳۱۰-۲۲۴ ق‌
 
ناشر:
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا س‍پ‍ن‍ج‌
م‍رک‍ز
دارال‍ف‍ک‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
دار ال‍رائ‍د ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
<ال‍>م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ک‍اث‍ول‍ی‍ک‍ی‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
اش‍رف‍ی‌
<ال‍>م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر آگ‍ه‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
م‍طب‍ع‍ه‌ الاس‍ت‍ق‍ام‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
رویدادنگاری تاریخ جهان :سیاسی و نظامی ، شهرها، مذهب و معارف ، اکتشافات و اختراعات ، هنرها
مک ایودی ، کالین ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۲‬,‭۰۲‬,‭‌م۷۳۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ابن خلدون ، المسی بکتاب العبر، و دیوان المبتدا و الخبر، فی ایام العرب و المعجم و البربر و من عاصرهم من ذوی السلطان الاکب
ابن خلدون ، عبدالرحمان بن محمد ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الامم و الملوک
طبری ، محمدبن جریر.۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  قاهره مطبعه الاستقامه   ، ۱۳۵۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‬,‭۱۳۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری گردانیده منسوب به بلعمی از کهنترین متون فارسی (بخش چاپ نشده )
طبری ، محمد بن جریر،۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت‌بر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العالم
اوروسیوس ؛  بیروت <ال>موسسه العربیه للدراسات و النشر   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب
ابن العماد، عبدالحی بن احمد ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عمومی
ماله ، آلبر ؛  [تهران ] ابن سینا   ، ۱۳۳۲
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌م۱۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عمومی جریانهای بزرگ تاریخ
پیرن ، ژاک ؛  تهران کتابخانه ابن سینا   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌پ۲۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ترجمه تاریخ طبری
طبری ، محمدبن جریر ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت،/‌ب‌ف‍لا‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حوادث مشهور تاریخ
گنجوی ، سیروس ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۰۲‬,‭‌گ۶۷۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحرانهای عصر ما
حکیمی ، محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ح۷۵۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و تصویر
طلوعی ، محمود ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۸۲‬,‭ط۷۵۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تکمله تاریخ الطبری
همدانی ، محمد بن عبدالملک ؛  بیروت <ال>مطبعه الکاثولیکیه   ، ۱۹۶۱
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭ط۴۳۴‌ت/‌ت‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آفرینش و تاریخ
ابن قیسرانی ، محمدبن طاهر،۵۰۷-۴۴۸ ق ؛  تهران نشر آگه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ب‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ناشناخته بشر
شارو، روبر ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۹۴‬,‭‌ش۱۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
داستان بشر
وان لون ، هندریک ویلم ؛  تهران ابن سینا سخن   ، ۱۳۳۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭و۳۳۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مختصر الدول
ابن عبری ، غریغوریوس بن هارون ،۶۸۵-۶۲۳ ق ؛  بیروت دار الرائد اللبنانی   ، ۱۴۰۳
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۶۷‌م‬,‭۱۴۰۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پرواز بر فراز تاریخ جهان
سدیو، رنه ؛  نشر آشتیانی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭‌س۴۱۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جهان در میان دو جنگ
بنوامشن ، ژاک گابریل پل میشل ؛  تهران اشرفی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۴۳‬,‭۰۸۵‬,‭‌ب۷۲۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تجارب الامم
ابن مسکویه ، احمدبن علی ،- ۴۲۱ ق ؛  تهران زرین   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۷۱‌ت ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5