مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌-۶۵۶-۱۳۲ ق‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ - ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌ -.ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ور، ادوی‍ن‌
آل‍وت‌، م‍ی‍ری‍ام‌ ف‍اری‍س‌
م‍ه‍ت‍ا، ودپ‍ارک‍اش‌
ن‍اب‍اک‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌
ت‍اج‌ب‍خ‍ش‌، اح‍م‍د
م‍ع‍ل‍وف‌، ام‍ی‍ن‌ف‍ه‍د
س‍ج‍ادی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ه‍اوزر، آرن‍ول‍د
پ‍ای‍ن‍ده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ص‍ب‍اح‍ی‌ پ‍ور ای‍ران‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
زراف‍ا، م‍ی‍ش‍ل‌
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌
م‍ل‍ک‌ پ‍ور، ج‍م‍ش‍ی‍د
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍وس‍ی‌
آی‍ی‍ن‍ه‌ ون‍د، ص‍ادق‌
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
س‍م‍ت‌
خ‍وارزم‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ن‍ش‍ر ن‍و
ن‍ش‍ر ن‍ظر،وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ش‍ف‍ا
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
گ‍س‍ت‍رده‌
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوفان و مورخان :دیدار با متفکران انگلیس
مهتا، ودپارکاش ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۱۹۲‬,‭‌م۸۶۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنگاری در اسلام ( مجموعه مقالات )
تهران گسترده   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۰۷۲‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بنیاد فلسفه سیاسی در ایران ( عصر مشروطیت )تلاقی اندیشه سیاسی اسلام و ایران با غرب به انضمام دوازده رساله مهم سیاسی
نجفی ، موسی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۶۰۷۲۷‬,‭‌ن۳۲۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه تاریخ هنر
هاوزر، آرنولد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۷۰۹‬,‭‌ه۳۸۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان
ملک پور، جمشید ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹‬,‭‌م۷۵۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساخت رمان
میور، ادوین ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌م۹۹۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه رمان
پاینده ، حسین ؛  تهران نشر نظر،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌ن۵۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرگ در جنگل و ۲۵ داستان از نویسندگان دیگر
تهران نشر نو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌م۴۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رمان بروایت رمان نویسان
آلوت ، میریام فاریس ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳‬,‭آ۷۶۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی رمان و واقعیت اجتماعی
زرافا، میشل ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳‬,‭ز۲۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی
میرصادقی ، جمال ؛  تهران شفا   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳‬,‭‌م۹۴۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی در ادبیات
ناباکوف ، ولادیمیر ولادیمیروویچ ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۳‬,‭‌ن۱۱۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واقعیت اجتماعی و جهان داستان
مصباحی پور ایرانیان ، جمشید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۳‬,‭‌م۵۹۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
چشم در چشم آینه :چند نقد و یک گفتار
سلیمانی ، محسن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۳‬,‭‌س۶۹۱‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ، مباحثه چهار تن از صاحبنظران پیرامون :مسائل و مشکلات تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ...
تهران نشر مزامیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۳۰۷۲‬,‭د۴۱۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و تاریخ نگاری
تاج بخش ، احمد ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۰۷‬,‭۲‬,‭‌ت۱۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنگاری در اسلام
سجادی ، محمدصادق ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۰۷‬,‭۲۰۱۷۶۷۱‬,‭‌س۳۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ در ترازو
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۰۷‬,‭۲‬,‭ز۴۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جنگ های صلیبی از دیدگاه شرقیان
معلوف ، امین فهد ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۷‬,‭‌م۶۷۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
علم تاریخ در اسلام
آیینه وند، صادق ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭آ۹۹۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5