مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ام‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍ان‍ون‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍زی‍ن‍ه‌ -ک‍ن‍ت‍رل‌
رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ای‍ران‌
ک‍ار -ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍م‍ت‌، س‍ع‍ی‍د
ف‍ی‍ت‍س‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، ت‍ون‍ی‌
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
گ‍ان‍ز، ب‍اب‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ج‍ون‍ز، ج‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پ‍روک‍وپ‍ن‍ک‍و، ج‍وزف‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍ر،۱۳۴۹ - گ‍ردآورن‍ده‌
ن‍خ‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، م‍ت‍رج‍م‌
ان‍ص‍اری‌، ش‍اه‍د
ای‍ن‍س‍ورث‌، م‍ی‍وری‌
واح‍دی‌ دی‍ز، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو داخ‍ل‍ی‌ (س‍اپ‍ک‍و)، واح‍د آم‍وزش‌
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ خ‍ودرو داخ‍ل‍ی‌ (س‍اپ‍ک‍و)
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ طراح‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ ق‍طع‍ات‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو (س‍اپ‍ک‍و)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ درس‍ی‌
دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ درس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و نیروی انسانی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ،
شماره راهنما: ‭۳۰۱‬,‭۳۲‬,‭‌ج۶۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت شغلی در برابر پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز
نخلی ، احمد، مترجم ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۱۱۷۵‬,‭‌ن۳۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری حوادث ناشی از کار
[تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۱۱‬,‭‌پ۹۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۵۳-۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
[تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بهره وری
پروکوپنکو، جوزف ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭۱۱۸‬,‭‌پ۳۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه :با سیستم مدیریت ارزش کسب شده SMVE+MP=[ MPVEپی ام + ئی وی ام اس = ئی وی پی ام ]
واحدی دیز، علی ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۴‬,‭و ۱۳۶ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر فرهنگ کار
[تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۳۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارآمد( مدیریت عملکرد در کار)
اینسورث ، میوری ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی نیروی انسانی ماهر و دارای تامین
کنگره تامین اجتماعی ( سومین :۱۳۷۵: تهران ) ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۶۸‬,‭۴۰۰۹۵۵‬,‭‌ک۷۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی
حکمت ، سعید ؛  تهران دفتر انتشارات و تامین منابع درسی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۴‬,‭۱‬,‭‌ح۷۱۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظام جامع تامین اجتماعی
موسسه عالی پژوهش و تامین اجتماعی ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۶۸‬,‭۴۰۰۹۵۵‬,‭‌م۸۳۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار جمهوری اسلامی ایران :مصوب آبانماه ۱۳۶۹
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوقی لاتین - فارسی
طالقانی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات و تامین منابع درسی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭ط۲۲۸‌ف‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بازخورد ۳۶۰ درجه ای راهبردها، رهیافتها و شیوه ها برای ارتقاء مدیران
جونز، جان ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۹۲‬,‭‌ج۸۷۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سازمان تندآموز( حفظ و تداوم مزیت رقابتی )
گانز، باب ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات خودرو داخلی (ساپکو)، واحد آموزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۳۱۲۴‬,‭‌گ۱۹۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کار و تامین اجتماعی ( و زمینه های وابسته )
حسینی ، ناصر،۱۳۴۹ - گردآورنده ؛  تهران موسسه کار و تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۶۸‬,‭۴۰۰۳‬,‭‌ح۵۷۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
هدف گذاری هزینه رویکردی نوین در مدیریت راهبردی هزینه
انصاری ، شاهد ؛  تهران شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۱۵۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه رفاه =yroeht eraflew
فیتس پاتریک ، تونی ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۶۵۰۱‬,‭‌ف۹۴۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های رفاه جدید
فیتس پاتریک ، تونی ؛  تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۶۱‬,‭۶۵۰۱‬,‭‌ف۹۴۴‌ن‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2