مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ -)م‍ص‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -)م‍ص‍ر -ل‍ب‍ن‍ان‌
ت‍ع‍ه‍دات‌(ح‍ق‍وق‌ -)م‍ص‍ر
ق‍رارداده‍ا -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ع‍د، ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
اس‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‌، ان‍وار
 
ناشر:
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
احکام الالتزام الموجز فی النظریه العامه للالتزام :دراسه مقارنه فی القانونین المصری و اللبنانی
سلطان ، انوار ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۶۴۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه =نظریه >العامه للالتزام
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قابلیت استناد قرارداد( در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر)
اسدی ، محمدحسن ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۴۹۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک