مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -اروپ‍ا -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍و، م‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
ف‍ل‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍وب‍اص‍ی‌، ن‍اص‍ر
س‍پ‍ن‍ج‍ی‌، ام‍ی‍رع‍ب‍دال‍رض‍ا
اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍لاق‌، ب‍ش‍ی‍ر
آق‍ازم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
دار رس‍لان‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‍ران‌
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
چ‍اپ‍ار
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ زان‍ی‍س‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ی‌
ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ق‍ع‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
صناعه العقل فی عصر الشاشه
فلحی ، محمد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌ف۸۳۸‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش در جامعه اطلاعاتی
تهران کمیسیون ملی یونسکو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا( ۲۰۰۳،۲۰۰۲)
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌گ۴۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ایجاد توسعه پویا
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭‌م۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابعاد حقوقی محیط سایبر در پرتو توسعه ملی
همایش حقوقی فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور (نخستین :۱۳۸۳ : تهران ) ؛  تهران بقعه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭‌ه۶۴۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تحقیق در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭و۶۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بررسی و سنجش جوامع اطلاعاتی و دانش محور :چالشی آماری
تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌ب۴۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در عرصه آموزش معلمان
تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۱‬,‭۳۳‬,‭‌ف۸۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
متن های بنیادی یونسکو درباره جامعه اطلاعاتی
تهران کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌م۲۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری کلان پروژه های پیشتاز کلیدی کشور=stcejorp pihsgalf lanoitan fo erutcetihcrA ehT
تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭‌م۶۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
همایش نقش مراکز داده در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ۱۳۸۳:تهران ) ؛  تهران شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای سیاسی اطلاعات ( فاصله های بی فاصله )
اشرفی ریزی ، حسن ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۲‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۵۵۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فناوری برای آموزش :قابلیت ها، پارامترها و چشم اندازها
تهران نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌ف۸۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
علم در جامعه اطلاعاتی
تهران سازمان اسناد و کتابخانه ایران   ، ۱۳۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الاتصال = اتصال >فی عصر العولمه :الدور و التحدیات الجدیده ( بحث نظری و میدانی )
سنو، می عبدالله ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌س۷۸۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قاموس دارالعلم التکنولوجی للمعلومات و الاتصالات :قاموس انکلیزی -عربی
علاق ، بشیر ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۳‬,‭‌ع۷۶۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی دیجیتالی
آقازمانی ، علی محمد ؛  تهران شرکت ناقوس اندیشه زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۰۴‬,‭آ۶۵۱‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
اعرابی ، محمد ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌ف‍لا۶۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در هشت کشور فراصنعتی
سپنجی ، امیرعبدالرضا ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۰۳‬,‭۴۸۳۳‬,‭‌س۳۱۵‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس = قاموس >الحدیث ( المواکب )لمصطلحات و مفردات و اختصارات المعلوماتیه و الاتصالات :قاموس انکلیزی -عربی
شوباصی ، ناصر ؛  بیروت دار رسلان   ، ۲۰۱۴م
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۳‬,‭‌ش۷۱۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2