مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍وس‍ت‌ -س‍رطان‌
ق‍ل‍ب‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
پ‍س‍ت‍ان‌ -س‍رطان‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ری‍ه‌ ه‍ا -س‍رطان‌
م‍ع‍ده‌ -س‍رطان‌
رح‍م‌ -س‍رطان‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ل‍وس‍م‍ی‌
م‍ی‍ل‍وم‌
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍اج‍ک‍ی‍ن‌
س‍ال‍م‍ن‍دان‌ -ت‍غ‍ذی‍ه‌
پ‍روس‍ت‍ات‌ -س‍رطان‌
ل‍ن‍ف‍وم‍ه‍ا
ت‍ی‍روئ‍ی‍د -س‍رطان‌
م‍غ‍ز -ت‍وم‍وره‍ا
پ‍زش‍ک‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍خ‍م‍دان‍ه‍ا -س‍رطان‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، راب‍ی‍ن‌
ه‍ال‌، ج‍ورج‌
ک‍لات‍س‌، لارن‍س‌ اچ‌.
ک‍رت‍ی‍س‌، گ‍ل‍ی‍د
ک‍اه‍ان‌، اس‍ک‍ات‌
 
ناشر:
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌؛ ک‍ی‍اطب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌؛ طب‍ی‍ب‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌ طب‍ی‍ب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه مقاله علمی بنویسیم
هال ، جورج ؛  تهران تیمورزاده طبیب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۶‬,‭‌ه۳۲۸‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قلب در یک صفحه
کاهان ، اسکات ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۱۲‬,‭‌ک۳۴۳‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دستیار اول :پرسش های آزمون پیش کارورزی همراه با پاسخ تشریحی ( اسفند۸۷)
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۰‬,‭۷۶‬,‭د‌س۵۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بارداری شما هفته به هفته
کرتیس ، گلید ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۲‬,‭‌ک۴۴۱‌ب‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تغذیه سالم برای سالمندان
میلر، رابین ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۷‬,‭‌م۹۷۹ر‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرطان پروستات :آنچه لازم است هر بیمار از بیماری خود بداند
کلاتس ، لارنس اچ . ؛  تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۶۵‬,‭‌ک۶۱۴‌س‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تومورهای مغز
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۸۱‬,‭‌ت۸۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیماری هوچکین
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۴۲‬,‭‌ب۹۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرطان تیروئید
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۴۴‬,‭‌س۴۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شناخت لوکمی
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۱۹‬,‭‌ش۶۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لنفوم غیرهوچکین
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۴۶‬,‭‌ل‌ن۶۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مولتیپل میلوم
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۱۸‬,‭‌م‌خ۸۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سرطان رحم
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۶۶‬,‭‌س‌ن۴۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معاینه پستان و سرطان آن
تهران تیمورزاده ؛ طبیب ؛ کیاطب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۴۹‬,‭‌م‌ن۶۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرطان معده
تهران تیمورزاده ؛ طبیب ؛ کیاطب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۳۳‬,‭‌س‌خ۴۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سرطان تخمدان
تهران تیمورزاده ؛ طبیب ؛ کیاطب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۶۵‬,‭‌س‌ن۴۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شناخت بیماری های پروستات
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۶۵‬,‭‌ش۶۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سرطان پروستات
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۶۵‬,‭‌س۴۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شناخت سرطان ریه
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۲۴‬,‭‌ش‌خ۶۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سرطان پوست
تهران تیمورزاده ؛ طبیب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۹۹۴۷۷‬,‭‌س‌خ۴۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2