مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ب‍را، ج‍ب‍رااب‍راه‍ی‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍اطی‍ر ش‍رق‍ی‌
م‍ص‍ر -دی‍ن‌ و اس‍اطی‍ر
ک‍ام‍و، آل‍ب‍ر،۱۹۶۰-۱۹۱۳ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۶۱۶-۱۵۶۴ -. ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ر ری‍اح‍ی‌، - ۶۱ق‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍دال‍واح‍د، ع‍ب‍دال‍رزاق‌
ج‍ب‍را، ج‍ب‍رااب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز ب‍ی‍ل‍ی‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍ره‌، ژوم‍ن‌
ک‍وت‌، ی‍ان‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ دارالاداب‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارالاداب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر
ال‍دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍م‍وس‍وع‍ات‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
دار الاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الحر=حر >الریاحی مشرحیه شعریه فی ثلاثه فصول
عبدالواحد، عبدالرزاق ؛  بیروت الدارالعربیه للموسوعات   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳۷‬,‭‌ح۴۲۲/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الماسی =ماسی >الکبری هاملت ، عطیل ، الملک لیر، مکبث
شکسپیر، ویلیام ؛  بیروت الموسسه العربیه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<البیر=بیر >کامو
بره ، ژومن ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۸۱
شماره راهنما: ‭۸۴۸‬,‭۹۱۴۰۹‬,‭‌ک۲۹۲/‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صراخ فی لیل طویل روایه
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت منشورات دارالاداب   ، ۱۹۴۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماقبل الفلسفه الانسان فی مغامرته الفکریه الاولی
بیروت الموسسه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۹‬,‭۳۱‬,‭‌م۱۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<السفینه = سفینه >
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عرق و بدایات من حرف الیاء
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صیادون فی شارع ضیق
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ادونیس او تموز :دراسه فی الاساطیر و الاریان الشرقیه القدیمه
فریزر، جیمز بیلی ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۱۳۰۹۳۹۴‬,‭‌ف۷۱۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<البحث =بحث >عن ولید مسعود
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۷۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شکسپیر معاصرنا
کوت ، یان ؛  بیروت الموسسه العربیه للدراسات والنشر   ، ۱۹۸۰م
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۳۳‬,‭‌ش۵۸۵،/‌س‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقنعه الحقیقه واقنعه الخیال
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت موسسه العربیه للدراسات و النشر   ، ۱۹۹۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ج۲۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک