مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌-ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌- ق‍رن‌۲۰ م‌
ت‍م‍ث‍ی‍ل‍ه‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر م‍ن‍ث‍ور ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍وف‍ل‌
ج‍ام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍وف‍ل‌ ش‌. م‌. م‌
م‍ح‍ی‍ط
آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ک‍ارن‍ام‍ه‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
اشکی و لبخندی و تندبادها
جبران ، جبران خلیل ؛  [تهران ] جامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ف‍لا‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبران جبران خلیل
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۸‬,‭‌ج۲۸۱/‌یر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جبران جبران خلیل
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۸‬,‭‌ج۲۸۱/‌ی‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جبران جبران خلیل
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت دارالجلیل   ، ۱۴۱۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۸‬,‭‌ج۲۸۱/‌ی‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر و دیوانه
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران کارنامه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جبران خلیل جبران العربیه
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۱۴ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۸‬,‭‌ج۲۸۱/‌ی‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بالهای شکسته و موسیقی و عروسان مرغزار
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر
جبران ، جبران خلیل ؛  ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پ‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر و چند اثر دیگر
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران جامی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیشرو و فرشتگان مرغزار
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سرگردان و فرمانروایان زمین
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوانه و ارواح سرکش
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۵‬,‭‌ج۲۸۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیامبر و باغ پیامبر
جبران ، جبران خلیل ؛  [شیراز] دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
برانگیخته
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیام آور
جبران ، جبران خلیل ؛  [تهران ] آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<البدایع =بدایع >و الطرائف ، دراسه و تحلیل
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت موسسه نوفل ش . م . م   ، ۱۴۰۷= ۱۹۸۷م .
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طلایه دار و حیران
جبران ، جبران خلیل ؛  تهران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نغمه های زندگی
جبران ، جبران خلیل ؛  [تهران ] محیط   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۲‬,‭‌ج۲۸۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الاجنحه = اجنحه >المتکسره :دراسه و تحلیل
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت موسسه نوفل   ، ۱۴۱۰ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<العواصف = عواصف >
جبران ، جبران خلیل ؛  بیروت موسسه نوفل   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۵‬,‭‌ج۲۸۱‌عد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4