مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
ب‍زه‍ک‍اران‌ و م‍ج‍رم‍ی‍ن‌ -س‍ودان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ان‍گ‍ش‍ت‌ ن‍گ‍اری‌
 
پدیدآور:
م‍ظل‍وم‍ان‌، رض‍ا
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌ ش‍رق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور
پ‍ی‍ک‍ا، ژرژ
م‍ح‍م‍د، ع‍وض‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ف‍رج‍اد، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
م‍ارک‍وای‍س‍ت‌، ج‍ان‌
گ‍س‍ن‌، ری‍م‍ون‍د
<ال‍>طاف‍ی‌، رم‍ض‍ان‌
آن‍س‍ل‌، م‍ارک‌
اس‍وان‍س‍ون‌، چ‍ارل‍ز.ر.
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ ب‍در
ک‍ی‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دارال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
م‍ج‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ راه‍ن‍م‍ا
آم‍وزش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍در
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رم‍ض‍ان‌ ال‍طاف‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ی‍زان‌
دارال‍ج‍ل‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاشخاص و الاموال
محمد، عوض ؛  [القاهره ] دارالمطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌م۳۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه = موسوعه >المختصره الاحکام القتل فی القانون السودانی ۱۹۸۰-۱۹۰۰
بیروت دارالجلیل   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۳۹۶۲۴‬,‭‌م۸۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات جنایی
اسوانسون ، چارلز.ر. ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ف‍لا۵۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علم انگشت نگاری
عباسی شرقی ، عباس ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵۸‬,‭‌ع۳۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
صانعی ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ص۳۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری تطبیقی
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌گ۵۵۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران دفتر تحقیقات و انتشارات بدر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ف۳۶۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی نظری
گسن ، ریموند ؛  تهران مجد   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۵ -۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌گ۴۴۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی ( جبر روانی )
<ال>طافی ، رمضان ؛  تهران رمضان الطافی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۲۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جنایت
مارکوایست ، جان ؛  تهران موسسه مطبوعاتی علمی   ،
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌م۱۳۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۸‬,‭‌ع۲۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳ )شامل کلیه سرفصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا تابستان ۱۳۸۸
ولیدی ، صالح ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی
پیکا، ژرژ ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی میزان   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌پ۹۶۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟
دانش ، تاج زمان ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭د۲۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی اجتماعی
شیخاوندی ، داور ؛  تهران آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ش۹۱۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات و مسائل اجتماعی
فرجاد، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه تربییت معلم بدر   ، ۱۳۵۸- ۱۳۶۳ -۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ف۳۶۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی جرم شناسی
کی نیا، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ک۹۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی کیفری
مظلومان ، رضا ؛  [تهران ] ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌م۶۴۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جرمشناسی ( کلیات )
مظلومان ، رضا ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌م۶۴۳‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دفاع اجتماعی
آنسل ، مارک ؛  تهران دانشگاه تهران راهنما   ، ۱۳۶۶-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭آ۸۵۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9