مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ن‍ت‍ی‌ ع‍طائ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍ل‌ ق‍ول‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
اح‍س‍اس‍ات‌ در ه‍ن‍ر
ن‍م‍ای‍ش‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ت‍ی‌ ع‍طائ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ی‍م‍ای‍وش‍ی‍ج‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
اق‍ب‍ال‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ی‍ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ص‍ف‍ی‌ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بنیاد نمایش در ایران
جنتی عطائی ، ابوالقاسم ؛  [تهران ] صفی علیشاه   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۷۹۲‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ج۶۹۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزش احساسات
نیمایوشیج ؛  تهران بنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه   ، ۱۳۳۵
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭‌ن۹۸۶‌ف‍لا‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سخنان بزرگان
جنتی عطائی ، ابوالقاسم ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۸۸۲‬,‭‌ج۶۹۴‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مانلی
نیمایوشیج ؛  [تهران ] صفیعلیشاه   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ن۹۸۶‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نمایشنامه های مدارس با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ
جنتی عطائی ، ابوالقاسم ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۲‬,‭۶۲‬,‭‌ج۶۹۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک