مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ن‍ری‍ش‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ زارم‍ب‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
 
پدیدآور:
ج‍ن‍ری‍ش‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ زارم‍ب‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه
جنریش ، ایلین زارمبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ج۷۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک