مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷ - خ‍اطرات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍وک‍ت‌ پ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - خ‍اطرات‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا
رب‍ی‍ع‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر -خ‍اطرات‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۶۱-۱۳۳۷ - خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ - خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۵۹- ۱۳۶۷ - خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - زن‍دان‌ و زن‍دان‍ی‍ان‌ -خ‍اطرات‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - آزادگ‍ان‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،۱۳۶۷-۱۳۵۹ - آزادگ‍ان‌ -خ‍اطرات‌
م‍طی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د -خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ی‍اح‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ف‍ه‍ی‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ای‍ران‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍طل‍ق‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍زی‍زی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۲ - ، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌گ‍ر
ص‍ح‍اف‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ه‍م‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ه‍ش‍ت‍رودی‌، ی‍اس‍ر
اث‍ن‍ی‌ ع‍ش‍ر، ج‍م‍ش‍ی‍د
اص‍غ‍ری‍ان‌ ج‍دی‌، اح‍م‍د
ش‍م‍س‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ب‍ه‍ب‍ودی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌
رب‍ی‍ع‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
م‍طی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌: ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ س‍رداران‌ ش‍ه‍ی‍د اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍رگ‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ س‍رداران‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
اقلیم های دیگر ذکر ایام سفر به منطقه زلزله ، جبهه جنگ ، دیار فرنگ ، راههای جنوب
یاحقی ، محمدجعفر ؛  مشهد موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ی۱۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زنده باد کمیل
مطلق ، محسن ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌م۶۳۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خاطرات سرداران
تهران معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی : با همکاری کمیته انتشارات کنگره بزرگداشت سرداران شهید استان تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۲،/۰۹۴۳‬,‭‌م‌س۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خاطرات سرداران - ویژه نوجوانان
تهران کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۲،/۹۰۴۳‬,‭‌م‌خ۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
داستان نوجوانان
شمسی پور، محمدباقر ؛  تهران کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲۲،/۰۹۴۳‬,‭‌ش۶۶۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رمز و راز جنگ
اصغریان جدی ، احمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳‬,‭‌ف‍لا۵۷۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حدیث آرزومندی
عزیزی ، محمد ؛  تهران کنگره بزرگداشت سرداران شهید سپاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۸۴۳۰۹۲‬,‭‌ش۷۲۹/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آخرین شناسایی
مطیعیان ، مجید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌م۶۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی
سرهنگی ، مرتضی ،۱۳۳۲ - ، مصاحبه گر ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌س۵۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اسیر عین خوش
بهمنی ، حمید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۲،/۰۹۴۳‬,‭‌ب۸۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیداری از جبهه عشق و خون
ایرانی ، ناصر ؛  تهران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پنج گزارش جنگی :سفر به قله ها
بهبودی ، هدایت الله ؛  تهران برگ   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ب۸۳۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دشت عباس
خلیلی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌خ۷۲۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رمل های تشنه
ربیعی ، جعفر ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭ر۳۴۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
یادهای زلال ( خاطرات جنگ )
سرهنگی ، مرتضی ،۱۳۳۲ - ، گردآورنده ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌س۵۲۲‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رنگ زخم
صحافیان ، محمدابراهیم ، گردآورنده ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ص۴۳۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سلام وطنم :ده مصاحبه با اسرای آزاد شده ایرانی
هشترودی ، یاسر ؛  هران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ه۵۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اردوگاه
اثنی عشر، جمشید ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۲۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دشت شقایق
بایرامی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ب۳۱۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جبهه ( آداب و رسوم )
فهیمی ، مهدی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۳‬,‭‌ف۹۳۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6