مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
 
پدیدآور:
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز
ض‍اه‍ر، ف‍واد
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
گ‍رج‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ی‍رزاد
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد، ش‍ی‍رزاد
م‍ح‍م‍د، ع‍وض‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
م‍ل‍ک‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ع‍وده‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ی‍ه‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دارال‍م‍طب‍وع‍ات‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
طلای‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
وی‍س‍ت‍ار
ف‍ردوس‍ی‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ح۲۸۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرائم ( السرقه -اغتصاب العقار -اساءه الائتمان -الاختلاس -تقلید العلانات الفارقه )فی ضوء الاجتهاد
ضاهر، فواد ؛  الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ض۱۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاشخاص و الاموال
محمد، عوض ؛  [القاهره ] دارالمطبوعات الجامعیه   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌م۳۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  [تهران ] فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
ملک اسمعیلی ، عزیزالله ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌م۷۵۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد >تست حقوق جزای اختصاصی :بحث حدود، قصاص ، دیات قابل استفاده دانشجویان ... و گزینش استخدام قضات
گرجی نژاد، شیرزاد ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌گ۳۱۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ به سوالات حقوق جزا :مبحث حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات
گرجی نژاد، شیرزاد ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌گ۳۱۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزا
کلارکسون ، کریستوفر ؛  ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ک۶۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تست حقوق جزای عمومی همراه با پاسخ های تشریحی
بابایی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات یزد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر حقوق جزای انگلستان به همراه سوالات آزمون حقوق جزا در دوره کارشناسی رشته حقوق دانشگاه لندن در سالهای ۱۹۹۴ و۱۹۹۵
تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌م۴۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بین الملل اسلامی
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ح۶۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اسلامی ترجمه التشریع الجنائی الاسلامی
عوده ، عبدالقادر ؛  تهران معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ع۹۷۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
صانعی ، پرویز ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ص۳۴۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری تطبیقی
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌گ۵۵۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی مبحث ۱ - کلیات .۲ - حدود.۳ - قصاص .۴ - دیات .۵ - تعزیرات
تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی
شامبیاتی ، هوشنگ ؛  تهران ویستار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ش۱۹۷‌ح‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام جزایی
مدنی کرمانی ، عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۴۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
صادقی ، محمدهادی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ص۱۹۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی اسلام بر اساس مذاهب پنجگانه و مقایسه آن با حقوق عرفی
عوده ، عبدالقادر ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ع۹۷۱‌ح‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9