مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اردن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -اردن‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اردن‌
ق‍ت‍ل‌ -اردن‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ع‍راق‌
ات‍ه‍ام‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -اردن‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ -اردن‌
 
پدیدآور:
ب‍ح‍ر، م‍م‍دوح‌ خ‍ل‍ی‍ل‌
ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د ی‍وس‍ف‌
ع‍ان‍ی‌، ع‍ادل‌ ع‍ب‍داب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ب‍ی‍د، م‍وف‍ق‌ ع‍ل‍ی‌
س‍ع‍ی‍د، ک‍ام‍ل‌
ن‍م‍ور، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ن‍ج‍م‌، م‍ح‍م‍د ص‍ب‍ح‍ی‌
لاف‍ی‌، م‍اج‍دم‍ح‍م‍د
ن‍م‍ور، م‍ح‍م‍د س‍ع‍ی‍د
خ‍لاد، م‍ح‍م‍د
ن‍م‍ور، س‍ع‍ی‍د
م‍زوری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ع‍ل‍ی‌
م‍ش‍ه‍دان‍ی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌ خ‍ض‍ی‍ر
م‍ع‍ای‍طه‌، م‍ن‍ص‍ورع‍م‍ر
ح‍دی‍ث‍ی‌، ع‍م‍ر ف‍خ‍ری‌ ع‍ب‍دال‍رزاق‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
ال‍واح‍د
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الادله = ادله >الجنائیه والتحقیق الجنائی
معایطه ، منصورعمر ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌م۶۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه =مسوولیه >الجزائیه للاطباء عن افشاء السر المهنی
عبید، موفق علی ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۷‬,‭‌ع۴۳۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاعتداء علی الاموال فی قانون العقوبات :السرقه ، الاحتیال ...
عانی ، عادل عبدابراهیم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ع۲۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبادی قانون اصول المحاکمات الجزائیه الاردنی
بحر، ممدوح خلیل ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ب۳۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح الاحکام العامه فی قانون العقوبات :دراسه مقارنه
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :الجرائم الواقعه علی الانسان
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۵۲۳،/۹۵۶۹‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص )
نمور، سعید ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ن۶۵۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الجرائم =جرائم >الواقعه علی الاشخاص
نجم ، محمد صبحی ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ن۳۲۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<التهمه = تهمه >و تطبیقاتها فی القضاء الجنائی
مشهدانی ، یاسین خضیر ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌م۵۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه الاحکام الجزائیه
خلاد، محمد ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌خ۶۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه =نظریه >العامه للجرائم ذات الخطر العام
حکیمی ، محمد یوسف ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ح۷۵۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول الاجراءات الجزائیه
نمور، محمد سعید ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ن۶۵۴ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات الاردنی
سعید، کامل ؛  عمان مولف   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹،‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :الجرائم الواقعه علی الاموال
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ق = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات القسم العام
حدیثی ، عمر فخری عبدالرزاق ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ح۳۸۹‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :القسم الخاص الجرائم الواقعه علی الاشخاص
حدیثی ، عمر فخری عبدالرزاق ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ح۳۸۹‌ش‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه = مسوولیه >الجزائیه الناشئه عن الخطا الطبی :دراسه مقارنه
لافی ، ماجدمحمد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ل۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ضمانات المتهم فی الدعوی الجزائیه :الجزاءات الاجرائیه
مزوری ، سلیمان علی ؛  عمان الواحد   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌م۴۹۹‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :القسم الخاص :الجرائم الواقعه علی الاشخاص
نمور، محمدسعید ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌ن۳۸۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2