مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍م‍دی‌ اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ت‍ق‍ی‌ زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ام‍ی‍ن‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ن‍ج‍ف‍ی‌ اس‍ف‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ت‍اد ام‍ور ج‍ن‍گ‌، ه‍اد
ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ال‍رئ‍ی‍س‌ ل‍ل‍ک‍ت‍ب‌ و ال‍ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ک‍ش‍ت‍ی‍ران‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق حمل و نقل دریائی
تهران موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۵‬,‭‌ح۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس =قاموس >البحری
علی ، محمدجواد ؛  بیروت دارالعربیه   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۳۸۷‬,‭۱۵۵۰۳‬,‭‌ع۸۳۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<العمانیون =عمانیون >رواد البحر
امین ، اسماعیل ؛  ریاض الرئیس للکتب و النشر   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۳۸۷‬,‭۵۰۹۵۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۸۳۹‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از خسارات آتش سوزی و حمل دریایی محمولات
تهران اتاق بازرگانی بین المللی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۶۸‬,‭۲۲‬,‭‌پ۹۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی
صمدی اهری ، محمدهاشم ؛  [تهران ] روزنامه رسمی کشور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۵۶۶‬,‭‌ص۸۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها
نجفی اسفاد، مرتضی ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ستاد امور جنگ ، هاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۵‬,‭‌ن۳۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق حمل و نقل دریایی :بررسی تحلیلی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران ، حقوق اسلام و کنوانسیون های ۱۹۲۴ بروکسل ...
تقی زاده ، ابراهیم ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۵‬,‭‌ت۶۵۸‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک