مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ .دی‍وان‌ -ب‍رگ‍زی‍ده‌ -ش‍رح‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -.دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۹۵-۵۲۰ - دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ .دی‍وان‌ -ج‍ام‍ه‌ ت‍رس‍ای‍ی‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ق‍ص‍ی‍ده‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰ - ۵۹۵ ق‌ .م‍ن‍ش‍ات‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۹۵-۵۲۰ ق‌ .دی‍وان‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
ت‍رک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ه‍دوی‌ ف‍ر، س‍ع‍ی‍د
اردلان‌ ج‍وان‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ع‍دن‌ ک‍ن‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
م‍اه‍ی‍ار، ع‍ب‍اس‌
ک‍زازی‌، م‍ی‍رج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ک‍ن‍دل‍ی‌ ه‍ری‍س‍چ‍ی‌، غ‍ف‍ار
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
اح‍م‍دس‍ل‍طان‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
 
ناشر:
ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
ک‍ی‍ه‍ان‌
زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
ج‍ام‌ گ‍ل‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
س‍خ‍ن‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ق‍طره‌
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاقانی شروانی :حیات ، زمان و محیط او
کندلی هریسچی ، غفار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳/‌س‌ک‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به دنیای خاقانی
معدن کن ، معصومه ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳/‌س‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قصیده فنی و تصویر آفرینی خاقانی شروانی
احمدسلطانی ، منیره ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۹۱‬,‭‌ف‍لا۲۸۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی با مقاله ای از آن استاد
معین ، محمد ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ح‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خارخاربند و زندان
ماهیار، عباس ؛  تهران قطره   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سوزن عیسی ( گزارش جامه ترسایی از افضل الدین بدیل خاقانی شروانی )
کزازی ، میرجلال الدین ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ش‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جام عروس خاوری :شرح شش قصیده از دیوان خاقانی
معدن کن ، معصومه ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ش‌م‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مالک ملک سخن :شرح قصاید خاقانی
ماهیار، عباس ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳،/‌ن‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سحر بیان خاقانی
ماهیار، عباس ؛  کرج جام گل   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳،/‌ن‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش دشواریهای دیوان خاقانی :بیتها و تعبیرهای پیچیده ، واژه شناسی ، نکته های ادبی و هنری
کزازی ، جلال الدین ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقد صیرفیان :فراز و فرود خاقانی شناسی معاصر از رهگذر بررسی هفت اثر از خاقانی شناسان این روزگار
ترکی ، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳،/‌ن‌تر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جمشید جام معانی :شرح نامه خاقانی شروانی به ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی
مهدوی فر، سعید ؛  تهران زوار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۶‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳‌م،/‌ش‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
صهبای خیال خاقانی :تصویرهای زیبا در اشعار خاقانی
اردلان جوان ، علی ؛  مشهد به نشر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳/‌ن‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک