مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
وب‌ -اب‍زاره‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
م‍راج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
م‍راج‍ع‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راج‍ع‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍س‍ون‌، پ‍ائ‍ولا
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌( اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۴ - م‌
ان‍وار، پ‍روی‍ن‌(اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
ج‍رج‍ی‍س‌، ج‍اس‍م‌م‍ح‍م‍د
ک‍وم‍ار، ک‍ری‍ش‍ان‌
ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ا.
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ن‍ری‍ش‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ زارم‍ب‍ا
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
چ‍اپ‍ار ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍م‍ت‌
م‍رک‍ز ال‍ت‍وث‍ی‍ق‌ الاع‍لام‍ی‌ ل‍دول‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ام‍ن‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور
زوار
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
ن‍ش‍رک‍ت‍اب‍دار
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی شناخت خدمات و کتاب های مرجع
مرادی ، نورالله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌م۴۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه
جنریش ، ایلین زارمبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ج۷۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المراجع = مراجع >و الخدمات المرجعیه فی مراکز التوثیق و المعلومات
جرجیس ، جاسم محمد ؛  بغداد مرکز التوثیق الاعلامی لدول الخلیج العربی   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ج۳۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه و منابع الکترونیکی در اینترنت
انوار، پروین (استعلامی ) ؛  تهران نشرکتابدار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی و استفاده از کتابخانه
انوار، پروین ( استعلامی ) ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ف‍لا۸۹۶‌م‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭د۸۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری از کتابخانه ها و منابع اطلاعاتی
صبا، ایرج ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭‌ص۳۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی اسلامی
شعبانی ، احمد ؛  تهران دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ش۵۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای براثر مرجع
کتس ، ویلیام ، ۱۹۲۴ - م ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ک۳۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
منابع جغرافیایی ، زندگی نامه ای و دولتی
کتس ، ویلیام ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۵۲‬,‭‌ک۳۷۹‌م‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
وب سایتهای کتابخانه ای :تولید مجموعه ها و سرویسهای آن لاین
ویلسون ، پائولا ؛  تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۴‬,‭و۹۴۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های الکترونیکی و کتابداران مرجع
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ک۳۷۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خدمات مرجع و اطلاع رسانی :مجموعه مقالات اولین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی - دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ( ادکا :)۱۴ و ۱۵ آذرماه ۱۳۸۶
همایش سراسری اتحادیه انجمنهای علمی -دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران ( ادکا()نخستین :۱۳۸۶ : تهران ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ه۶۴۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
منابع ارجاع آماده :آلماناک ها، سالنامه ها، دستنامه ها، نشان نامه ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۳۷۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
خدمات مرجع
کومار، کریشان ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ک۴۸۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نمایه نامه ها و چکیده نامه ها
کتس ، ویلیام ا. ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ک۳۷۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی لاتین
کومار، کریشان ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌ک۸۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی لاتین ( چاپی -اینترنتی )
پرتو، بابک ؛  تهران چاپار نهاد کتابخانه های عمومی کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭‌پ۳۲۶‌مر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی
[تهران ] دانشگاه پیام نور   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌مر۴۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2