مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍وری‌، ال‍ی‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
 
پدیدآور:
خ‍وری‌، ال‍ی‍اس‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‌
دار الاداب‌
ش‍رک‍ه‌ ال‍ف‍ه‍رس‍ت‌ الان‍ت‍اج‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‌
دارالاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الانتفاضه =انتفاضه >الفلسطینیه یومیات و وثائق
بیروت شرکه الفهرست الانتاج الثقافی   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌ف‍لا۸۵۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ابواب المدینه ، روایه
خوری ، الیاس ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۱م =۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رحله غاندی الصغیر
خوری ، الیاس ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۸۵۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الذاکره =ذاکره >المفقوده
خوری ، الیاس ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌خ۸۵۱ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مملکه الغرباء روایه
خوری ، الیاس ؛  بیروت دارالاداب   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۸۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رائحه الصابون روایه
خوری ، الیاس ؛  بیروت دارالاداب   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۸۵۱ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کوه کوچک
خوری ، الیاس ؛  تهران علم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ک‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک