مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ط ن‍س‍خ‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ط ث‍ل‍ث‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -ای‍ران‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍رک‍ی‍ه‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍ط ع‍رب‍ی‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍دی‍دی‌، م‍ج‍ی‍د
زی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
ح‍ب‍ش‌، ح‍س‍ن‌ ق‍اس‍م‌
ع‍طا، م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ق‌
ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌ م‍اری‌
ج‍ب‍وری‌، ت‍رک‍ی‌ ع‍طی‍ه‌ ع‍ب‍ود
م‍ن‍اص‍ق‍ی‌، ع‍ب‍اس‌ ع‍ل‍ی‌
دام‍از، ژاک‌
زری‍ق‌، م‍ع‍روف‌
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ق‍وچ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
س‍ل‍وم‌، ی‍ح‍ی‍ی‌
زه‍اوی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
رض‍وان‍ی‌ ف‍رد، اس‍دال‍ل‍ه‌
ص‍ب‍ره‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دار ال‍ت‍راث‌ الاس‍لام‍ی‌
س‍ی‍اول‍ی‌ (ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را)
دارال‍ف‍ک‍ر
دار ال‍ج‍وه‍ره‌
م‍ی‍رس‍ع‍ی‍دی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
ال‍ش‍رک‍ه‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ن‍ه‍ض‍ه‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آیه نگاری جزء سی ام قرآن مجید بخط ثلث
اسماعیلی قوچانی ، علی اکبر ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۵۳۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی و فرهنگ اسلامی
شیمل ، آنه ماری ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ش۹۸۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کیف نعلم الخط العربی دراسه تاریخیه فنیه تربویه
زریق ، معروف ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۵ه =۱۹۸۵م =۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭ز۳۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الموسوعه =موسوعه >التعلیمیه لکتابه الخط العربی
صبره ، خلیل ؛  بیروت دار الجوهره   ، ۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ص۳۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الاصول = اصول >الفنیه لتدریس الخط العربی
مناصقی ، عباس علی ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۰۶ه = ۱۹۸۶ م
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌م۷۷۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی ( مصور)
تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌خ۹۱۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کراسه الخط العربی :خط الرقعه و النسخ
عطا، محمد شفیق ؛  موسسه العربیه الحدیثه   ،
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ع۶۶۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر خطاطی در ترکیه از قرن دوازدهم
داماز، ژاک ؛  تهران سیاولی (فرهنگسرا)   ،
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭د۲۸۸‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جمالیه خط النسخ
حبش ، حسن قاسم ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۱۱
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ح۲۷۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الخط=خط >العربی تاریخه و انواعه مزین باللوحات الخطیه و الصور
سلوم ، یحیی ؛  بغداد مکتبه النهضه   ،
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌س۶۷۷‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جواهر الاملاء المفرد العلم فی رسم القلم
هاشمی ، احمد ؛  بیروت موسسه المعارف   ، ۱۴۲۱
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ه۲۵۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الخط=خط >العربی الاسلامی
جبوری ، ترکی عطیه عبود ؛  بیروت دار التراث الاسلامی   ، ۱۳۹۵ق
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ج۲۹۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشکیلات الخط العربی
زهاوی ، خلیل ؛  ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭ز۷۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قضایا لغویه فی ضوء الالسنیه
زین ، عبدالفتاح ؛  بیروت الشرکه العالمیه للکتاب   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭ز۹۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جمالیه خط التعلیق
حبش ، حسن قاسم ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ج۴۳۸‌ج‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کراسه الخط العربی :قواعد خط التعلیق
زهاوی ، خلیل ؛  یغداد مکتبه النهضه   ، ۱۹۷۶م
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭ز۷۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش خط ثلث
جدیدی ، مجید ؛  تهران میرسعیدی فراهانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭‌ج۳۳۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش خط نسخ
رضوانی فرد، اسدالله ؛  تهران میرسعیدی فراهانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۷۴۵‬,‭۶۱۹۹۲۷‬,‭ر۵۸۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک