مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍وص‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ان‍ش‍اء و ت‍م‍ری‍ن‌
س‍ی‍ب‍وی‍ه‌ -ع‍م‍رو ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌، ۱۴۸- ۱۸۰ ؟ق‌ -س‍ی‍ب‍وی‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ام‍لاء -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍وص‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
اح‍م‍د ال‍خ‍وص‌
طب‍ع‍ه‌ م‍ن‍ق‍ح‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قصه البلاغه :اسلوب متطور فی البلاغه العربیه
خوص ، احمد ؛  دمشق احمد الخوص   ، ۱۹۹۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
من الجانی
خوص ، احمد ؛  دمشق ۱۴۲۴ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌س۸۸۸،‌س/‌ن‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قصه الانشاء :اسلوب متطور فی التعبیر و الانشاء
خوص ، احمد ؛  دمشق المطبعه العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قصه الاعراب :اسلوب منظور فی القواعد و الاعراب
خوص ، احمد ؛  دمشق المطبعه العلمیه   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قصه الاملاء :اسلوب متطور فی الاملاء و الکتابه العربیه
خوص ، احمد ؛  دمشق طبعه منقحه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک