مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍ع‍وده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍زار و ی‍ک‍ش‍ب‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ع‍روض‌ ع‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
/۷۱۶
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ص‍ر -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
 
پدیدآور:
دن‍ق‍ل‌، ام‍ل‌
خ‍ش‍ن‌، ف‍واد
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ع‍زال‍دی‍ن‌
ب‍ردون‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
زب‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍م‍ود
ع‍ق‍اد، ع‍ب‍اس‌ م‍ح‍م‍ود
ش‍وق‍ی‌، اح‍م‍د
ع‍دوان‌، م‍م‍دوح‌
زی‍اد، ت‍وف‍ی‍ق‌
ج‍ودت‌، ص‍ال‍ح‌
دح‍ب‍ور، اح‍م‍د
س‍ل‍م‍ی‌، اب‍ی‌
م‍ان‍ح‍وط، م‍ح‍م‍د
س‍ی‍اب‌، ب‍درش‍اک‍ر
اس‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دارال‍ع‍وده‌
دارال‍ع‍وده‌، م‍دب‍ول‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
<الاثار = آثار >الکامله
مانحوط، محمد ؛  بیروت دارالعوده   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۱۵۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الشعریه الکامله
دنقل ، امل ؛  بیروت دارالعوده ، مدبولی   ، ۱۹۸۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭د۷۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >لشریعه الکامله
عدوان ، ممدوح ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۴۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الشعریه الکاملیه لیالیی الهرام
جودت ، صالح ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ج۸۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
الف لیله و لیله
بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الشعر=شعر >العربی المعاصر قضایا، و ظواهره الفنیه و المعنویه
اسماعیل ، عزالدین ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الشوقیات =شوقیات >
شوقی ، احمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ش۷۲۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ما بعد البعد
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معجم علم العروض
اسبر، محمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۴۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دیوان احمد دحبور
دحبور، احمد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭د۳۸۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قصائد و مقطوعات
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
وهج الظهیره
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هدیه الکروان
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
یقظه الصباح
عقاد، عباس محمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ع۷۳۵‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دیوان توفیق زیاد
زیاد، توفیق ؛  بیروت دارالعوده   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭ز۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ابی سلمی
سلمی ، ابی ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۴۰۹ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۶۷۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الزبیری
زبیری ، محمدمحمود ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭ز۲۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیوان عبدالله البردونی
بردونی ، عبدالله ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۴۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان بدرشاکر السیاب
سیاب ، بدرشاکر ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌س۸۵۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دیوان فواد الخشن مختارات شامله
خشن ، فواد ؛  بیروت دارالعوده   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌خ۵۷۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7