مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دار الاداب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ژاپ‍ن‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ چ‍ک‌ -ق‍رن‌۲۰م‌ -.ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۸۵۶ - ۱۹۳۹ - م‍وس‍ی‌ و ت‍وح‍ی‍د -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
زن‍دگ‍ی‌ -م‍ن‍ش‍اء
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، س‍ح‍ر
غ‍لاب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ام‍ادو، ژوژه‌
ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌
ون‍وس‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌
خ‍وری‌، ال‍ی‍اس‌
ع‍ی‍د، ی‍م‍ن‍ی‌
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌
م‍م‍دوح‌، ع‍ال‍ی‍ه‌
ج‍ب‍را، ج‍ب‍رااب‍راه‍ی‍م‌
س‍ع‍ی‍د، ادوارد
ب‍زی‍ع‌، ش‍وق‍ی‌
آک‍وت‍اگ‍اوا، ری‍ون‍وس‍وک‍ه‌
م‍وراوی‍ا، آل‍ب‍رت‍و،۱۹۰۷ - ، م‍س‍ت‍ع‍ار
وی‍ل‍س‍ون‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ دار الاداب‌
دار الاداب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
باهیا روایه
امادو، ژوژه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۸
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۷۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ما بعد اللامنتمی " فلسفه المستقبل "
ویلسون ، کالین ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۷م
شماره راهنما: ‭۱۲۸‬,‭و۷۳۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
من ادبنا المعاصر
حسین ، طه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌م‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فروید و غیر الاوروبیین دراسه
سعید، ادوارد ؛  بیروت دار الاداب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۲۲۱‬,‭۹۲۱‬,‭‌ف۶۲۸‌م،/‌ن‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ابواب المدینه ، روایه
خوری ، الیاس ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۱م =۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭‌خ۸۵۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
باب الساحه روایه
خلیفه ، سحر ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌خ۶۹۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الانتباه =انتباه ... >
موراویا، آلبرتو،۱۹۰۷ - ، مستعار ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۳
شماره راهنما: ‭۸۵۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌م۸۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
صباح ...و یزحف اللیل
غلاب ، عبدالکریم ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌غ۶۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صیادون فی شارع ضیق
جبرا، جبراابراهیم ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ج۲۸۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه =حیاه >هی فی مکان آخر :روایه
کوندرا، میلان ؛  بیروت منشورات دار الاداب   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۸۶۳۵‬,‭‌ک۸۵۹‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هوامش الی السیده ( قصص )
ممدوح ، عالیه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۷۷م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌م۷۷۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الکامله
ونوس ، سعدالله ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۴۲۶ق =۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭و۷۹۹/‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الحیاه =حیاه >ابدا مسرحیه
ونوس ، سعدالله ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۴۲۵ق =۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۲۶‬,‭و۷۹۹‌ح‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
غرفه مثالیه لرجل مریض
آکوتاگاوا، ریونوسوکه ؛  بیروت دار الاداب   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۵‬,‭۶۳۴‬,‭آ۶۷۵‌غ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سراب المثنی
بزیع ، شوقی ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۴۲۴ق =۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ب۵۳۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الکتابه = کتابه :>تحول فی التحول
عید، یمنی ؛  بیروت دار الاداب   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۶۰۹‬,‭‌ع۹۸۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک