مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دار ال‍ف‍اراب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
اب‍ن‌ م‍ق‍ف‍ع‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ دادوی‍ه‌،۱۰۶ ؟- ۱۴۵ ؟ق‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ع‍ل‍وف‌، ام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دار ال‍ف‍اراب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ابن المقفع الکاتب و المترجم و المصلح
علبی ، احمد ؛  بیروت دار الفارابی   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷،/‌س‌ع‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حدائق النور( روایه )
معلوف ، امین ؛  بیروت دار الفارابی   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۸۴۳‬,‭۹۱‬,‭‌م۶۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک