مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -.م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
خ‍راط، ادوار
م‍ن‍ف‍ل‍وطی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ل‍طف‍ی‌
ع‍ب‍دال‍م‍ق‍ص‍ود، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
اب‍اظه‌، ن‍زار
ن‍اص‍ی‍ف‌، ام‍ی‍ل‌
ع‍ن‍ب‍ر، ص‍ف‍ی‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
دارال‍ق‍ل‍م‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دار ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌
دارالاداب‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<النظرات =نظرات >
منفلوطی ، مصطفی لطفی ؛  بیروت دارالقلم   ، ۱۴۰۶ه=۱۹۸۶=۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌م۷۹۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الاعمال = اعمال >الکامله
منفلوطی ، مصطفی لطفی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌م۷۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اروع ما قیل من الطرائف
ناصیف ، امیل ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۴۱۴ه=۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌ن۱۷۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الفضیله =فضیله >
منفلوطی ، مصطفی لطفی ؛  بیروت دارالقلم   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌م۷۹۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اوراق مبعثره من زوبعه العمر
عنبر، صفیه عبدالحمید ؛  بیروت دار العربیه   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ع۹۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مخلوقات الاشواق الطائره و محطه السکه الحدید
خراط، ادوار ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۱۰۸۰۶‬,‭‌خ۴۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قصص المعجزات
عبدالمقصود، عبدالحمید ؛  بیروت الموسسه العربیه الحدیثه   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۸۰۶،/۷۳۰۱۰‬,‭‌ع ۳۸۴ ‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الاوهام = اوهام :>قصص
اباظه ، نزار ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۲۶ه = ۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۰۸۰۶،/۷۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۱۱۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک