مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ - آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
اس‍لام‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ص‍ف‍رپ‍ور، م‍ه‍دی‌
ال‍ل‍ه‌وردی‌، ف‍ری‍د گ‍ردآورن‍ده‌
س‍ل‍طان‍ی‌گ‍رد ف‍رام‍رزی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍رج‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ی‍رزاد
ق‍رب‍ان‍ی‌ زری‍ن‌، ب‍اق‍ر
آری‍اف‍ر، ت‍ق‍ی‌
ح‍ق‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
ش‍م‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ه‍ران‍ی‍ه‍ا، ف‍ری‍دون‌
ک‍اظم‍ی‌، ک‍اظم‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌ پ‍ور، م‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر آف‍اق‌
آف‍ری‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌
پ‍ردازش‌
ام‍ی‍ر
ف‍اطم‍ی‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و دان‍ش‌
آم‍وزش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
طلای‍ه‌
ع‍ل‍وی‌
ن‍ور ع‍ل‍م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آم‍وزش‍گ‍اه‌ آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
خ‍ورش‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ن‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد >تست حقوق جزای اختصاصی :بحث حدود، قصاص ، دیات قابل استفاده دانشجویان ... و گزینش استخدام قضات
گرجی نژاد، شیرزاد ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌گ۳۱۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمون جامع حقوق مدنی مشتمل بر ۱۲۰۰ سوال چهار گزینه ای و نمونه سوالات کارشناسی ارشد، گزینش و استخدام قضات ، سردفتری اسناد رسمی و کانون وکلاء دادگستری به همراه پاسخنامه تحلیلی و تشریحی قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق و علوم قضائی و داوطلبان شرکت کننده در...
آریافر، تقی ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۴۴۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ های تشریحی آزمونهای عربی کارشناسی ارشد
قربانی زرین ، باقر ؛  تهران نشر آفاق   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ق۵۵۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تست حقوق جزای عمومی همراه با پاسخ های تشریحی
بابایی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات یزد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان عربی
سلطانی گرد فرامرزی ، علی ؛  تهران آموزشگاه علامه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌س۶۵۶ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<۲۵۰۰= دوهزار و پانصد >تست بینش دینی و فرهنگ و معارف اسلامی
الله وردی ، فرید گردآورنده ؛  تهران علوی   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۷۳۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گنجینه تست زبان عربی " عمومی "
تهران موسسه فرهنگ و دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌گ۶۸۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زیست شناسی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۷۴-۱۳۶۲
شمیم ، محمدعلی ؛  تهران سازمان سنجش و آموزش کشور، حوزه معاونت فنی و پژوهشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ش۶۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس فارسی ۱۳۶۳ تا۱۳۷۲
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۸۲،‌ف۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس فرهنگ و معارف اسلامی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۷۴
تهران مبتکران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۸۲،‌ف۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
تهران پردازش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌گ۳۸۴‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
تهران پردازش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌گ۳۸۴‌م‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات تستی و تشریحی آزمون کارشناسی ارشد حقوق ۱۳۷۵- ۱۳۶۷
حقانی ، احمد ؛  تهران آفرینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۶۶۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۱۸۰۰[ هزار و هشتصد ]تست علوم تربیتی و مشاوره
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه فرهنگی ثقلین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۶۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و سنجش زبان و ادبیات فارسی کنکور و اعزام
کاظمی ، کاظم ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ک۲۲۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی :کنکور مکاتبه ای آینده سازان
تهرانیها، فریدون ؛  تهران آموزشگاه آینده سازان   ،
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ت۹۱۲ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها ۱۳۶۷-۱۳۷۵ و تستهای نمونه
تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۸۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد حقوق ( متون حقوقی )
صفرپور، مهدی ؛  تهران پردازش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ص۷۱۲‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه جامع سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۸۵ - ۷۳ روانشناسی گرایشهای روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ،...
نجفی ، محمد ؛  همدان نور علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۳۲۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ صدساله ایران از ابتدای دوره قاجاریه تا برقراری حکومت جمهوری اسلامی به ضمیمه پرسش و پاسخ و سئوالات تستی
محمدی پور، م . ؛  تهران امیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۳۵۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9