مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دح‍داح‌، ان‍طوان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
دح‍داح‌، ان‍طوان‌
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌ ن‍اش‍رون‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
ظف‍ر
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ اب‍ن‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معجم قواعداللغه العربیه فی جداول و لوحات
دحداح ، انطوان ؛  بیروت مکتبه ابنان   ، ۱۹۸۱
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭د۳۸۹‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معجم الاعراب فی النحو العربی قواعد و تطبیقات و فهارس
دحداح ، انطوان ؛  بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۱۹۹۶م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵۰۳‬,‭د۳۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معجم تصریف الافعال العربیه
دحداح ، انطوان ؛  بیروت مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭د۳۸۹‌م‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معجم القواعد العربیه العالمیه
دحداح ، انطوان ؛  لبنان مکتبه لبنان   ، ۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭د۳۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معجم قواعد اللغه العربیه فی جدوال و لوحات
دحداح ، انطوان ؛  بیروت مکتبه لبنان ناشرون   ، ۱۹۸۱م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭د۳۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات صرف و نحو عربی
دحداح ، انطوان ؛  قم ظفر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵۰۳‬,‭د۳۸۹‌م‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک