مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دم‍ش‍ق‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴ - ۶۱ ق‌
دم‍ش‍ق‌ -ت‍اری‍خ‌
دم‍ش‍ق‌ -ت‍اری‍خ‌.
دم‍ش‍ق‌ -ت‍اری‍خ‌ -ع‍ک‍س‍ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍ب‍ان‍و، اح‍م‍دغ‍س‍ان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اب‍ن‌ ع‍س‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌،۵۷۱-۴۹۹ ق‌
اب‍ن‌ ع‍س‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌
ب‍ص‍روی‌، اح‍م‍د
ل‍ح‍ام‌، م‍اج‍د
دم‍ش‍ق‍ی‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ ب‍ری‍ک‌
س‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ک‌
س‍ب‍ان‍و، اح‍م‍د غ‍س‍ان‌
ق‍س‍اطل‍ی‌، ن‍ع‍م‍ان‌
ک‍ردع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
درال‍ف‍ک‍ر
دارال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
داوود
دار ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دار اح‍ی‍اء ال‍ت‍راث‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
اس‍اطی‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
دارال‍ق‍ت‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الشام
دمشقی ، میخائیل بریک ؛  دمشق دار قتیبه   ، ۱۴۰۲ه.
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭د۶۸۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مدینه دمشق
ابن عساکر، علی بن حسن ؛  بیروت درالفکر   ، ۱۴۱۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دمشق التاریخ صوره و اعلان
سبانو، احمدغسان ؛  سوریه دار قتیبه   ،
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌س۲۹۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تهذیب تاریخ دمشق الکبیر
ابن عساکر، علی بن حسن ،۵۷۱-۴۹۹ ق ؛  بیروت دار احیاء التراث العربی   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷‌ت ‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اکتشافات مثیره تغیر تاریخ دمشق القدیمه
سبانو، احمد غسان ؛  دمشق دارالقتیه   ،
شماره راهنما: ‭۹۳۹‬,‭۴۳‬,‭‌س۲۶۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دمشق فی نصف قرن
لحام ، ماجد ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۱۰ق =۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌ل۳۹۷د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ حوادث شام و لبنان او تاریخ میخائیل الدمشقی
سبانو، احمد غسان ؛  بیروت دارقتیبه   ، ۱۴۰۳ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌س۲۶۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الروضه =روضه >الغناء فی دمشق الفیحاء
قساطلی ، نعمان ؛  بیروت دارالرائد العربی   ، ۱۲۹۹ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌ق۶۴۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<القول =قول >الحق فی بیروت و دمشق
سامی ، عبدالرحمن بک ؛  بیروت دارالرائد العربی   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌س۲۴۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه الامام علی بن ابی طالب ( ع )من تاریخ مدینه دمشق
ابن عساکر، علی بن حسن ،۵۷۱-۴۹۹ ق ؛  تهران داوود   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌ف‍لا۱۶۷‌ت،/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ البصروی
بصروی ، احمد ؛  بیروت دارالثقافه العربیه   ، ۱۴۰۸ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴۴‬,‭‌ب۵۷۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
غوطه دمشق
کردعلی ، محمدعلی ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۴ه
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۶۹۱۴‬,‭‌ک۴۴۸‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیره و سیمای امام حسین علیه السلام :سرگذشتنامه ای تحلیلی بر بنیاد گزارشهای محدث و مورخ شامی ، ابن عساکر، در کتاب بزرگ تاریخ دمشق
حسینی جلالی ، محمدرضا ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۳‬,‭‌ح۵۸۷‌س‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک