مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ -داده‌پ‍ردازی‌ -ای‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍راج‍ع‌ -خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌
آرش‍ی‍و
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌ -ای‍ران‌ -آم‍وزش‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ل‍ور، آل‍ن‌
ل‍ی‌، اس‍ت‍وارت‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
پ‍ول‍ی‍ت‌، آرت‍ور اس‍ت‍ون‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ن‍ری‍ش‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ زارم‍ب‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ش‍ورای‍ع‍ال‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ه‍ی‍ئ‍ت‌ ن‍ظارت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ چ‍اپ‍ار
س‍ازم‍ان‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، م‍وزه‌ه‍ا و م‍رک‍ز اس‍ن‍اد آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ع‍ل‍وم‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ش‍ی‍راز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه
جنریش ، ایلین زارمبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۲‬,‭‌ج۷۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۲۷‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان ، کودکان و نوجوانان ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۶‬,‭د۸۹۱‌مو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی اطلاعات
تیلور، آلن ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۴‬,‭‌ت۹۶۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭د۸۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
داده پردازی برای کتابداران و اطلاع رسانان
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭د۸۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع رسانی ایران :ده مقاله
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و روشهای ذخیره و بازیابی اطلاعات در نظامهای کامپیوتری کتابخانه های ایران
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۳۳۰۲۸۵۰۹۵۵‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فراهم آوری و مجموعه سازی ، فشرده درسهاویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمد حسین ،۱۳۱۹ - ، گردآورنده ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۷۶‬,‭د۸۹۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مواد و خدمات مرجع ، فشرده درسها، ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۰۲۸‬,‭۷‬,‭د۸۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۷۲‬,‭د۸۹۱‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و موزه ها مشهد ۱ و ۲ خرداد۱۳۸۳
همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها( ۱۳۸۳ :مشهد) ؛  مشهد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۵۶‬,‭‌ه۶۴۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات :خاستگاه ، توسعه و کاربردها
پولیت ، آرتور استون ؛  شیراز کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۴‬,‭‌پ۸۳۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران ( اولین ارزیابی خرد دانشگاهها و موسسات پژوهشی دولتی )
تهران شورایعالی انقلاب فرهنگی ، هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۵۵‬,‭‌ه۹۹۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی منابع الکترونیکی ( راهنمای عملی )
لی ، استوارت ؛  مشهد تهران کتابخانه رایانه ای چاپار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۰۲۵‬,‭۰۴‬,‭‌ل۸۳۳‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کوتاه نوشته ها درباره کتابداری و اطلاع رسانی
دیانی ، محمدحسین ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭د۸۹۱‌کو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک