مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دی‍ب‍اگ‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
پ‍اورپ‍وی‍ن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌، پ‍ی‌، م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
وب‌ -س‍ای‍ت‍ه‍ا -طراح‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ورد ۲۰۰۰( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)خ‍ودآم‍وز
ن‍رم‌اف‍زار ت‍ن‍د ت‍ای‍پ‌
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌.پ‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
وی‍ن‍دوز ۹۸ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
ول‍ی‍ان‌، م‍ری‍م‌
ن‍م‍ازی‌، ح‍س‍ن‌
دوئ‍رت‍ی‌، گ‍ی‍ل‍ی‍ان‌
ک‍رای‍ن‍اک‌، ج‍و
م‍ح‍م‍دی‌ ف‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
وارن‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌
ادی‍ب‌، م‍ه‍رداد
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
دی‍ت‍ل‌، ه‍اروی‌
ک‍اش‍ف‌ال‍ح‍ق‌، اف‍روز
ب‍خ‍ت‍ی‍ارزاده‌، اص‍غ‍ر
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌، س‍ارن‍گ‌
ک‍ب‍ی‍ری‌ف‍ر، ف‍اطم‍ه‌
م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز ۹۸[ ۲ :]شاخه کار دانش ، استاندار مهارت :رایانه کار درجه ۱ . شماره شناسایی ۳۰۷ تا۳۰۱- ۱۰۳- ۱-۱۰
کاشف الحق ، افروز ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۳‬,‭‌ک۱۹۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نرم افزار تند تایپ ( نسخه خانگی -نگارش ۱/۰)
اسماعیلی ، مهرداد ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭۵۵۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۵۳۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [ 3002 tnioprewoP tfosorciM مایکروسافت پاورپوینت ۲۰۰۳]
تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۶‬,‭۶۸۶۹‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شبکه و اینترنت
قربانیان ، سارنگ ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ق۵۵۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای معارف اسلامی
نمازی ، حسن ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ن۶۴۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام PX swodniW
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭آ۸۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای کتابداری و اطلاع رسانی
بختیارزاده ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۳۴۳‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل soD شاخه کاردانش
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۴۴۶‬,‭‌س۹۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان اینترنت
کرایناک ، جو ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۴۲۲‌خ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اینترنت ۲۰۰۴
مولاناپور، رامین ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۶۷۸‬,‭‌م۸۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزطراحی 21DAC
ادیب ، مهرداد ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۲۰‬,‭۰۰۴۲۰۲۸۵‬,‭‌ف‍لا۳۴۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فارسی
ولیان ، مریم ؛  تهران موسسه فرهنگی دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭و۷۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی [ PX swodniW ویندوز ایکس .پی ]
محمدی فر، غلامرضا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌م۳۵۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی رایانه ( ۲[)کتابهای درسی :]۱-۱۰-۱۰۳-۳۰۱-۳۰۷
تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭ز۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل برنامه نویسی اینترنت و وب
دیتل ، هاروی ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۲۷۶‬,‭د۳۸۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صفحات وب
تهران موسسه فرهنگی و هنری دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۲۷۶‬,‭ط۴۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز گام به گام [ px swodniWویندوز ایکس پی ]
تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌خ۸۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز آسان [ 0002 lecxE اکسل ۲۰۰۰]
وارنر، نانسی ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۶۵۰‬,‭۰۲۸۵۵‬,‭۳۶۹‌ف‍لا۷،و۱۶۸‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نشر رومیزی [droW-SMام .اس .ورد ]مقدماتی و پیشرفته ( :ویژه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه ای ، کار دانش و هنرستانها)
کبیری فر، فاطمه ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭۳۵و/۵۵۳۶۹‬,‭‌ک۳۶۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۱= صد و یک >کار با کامپیوتر
دوئرتی ، گیلیان ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭د۸۲۲‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3