مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍ن‍ای‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ح‍ک‍م‍ت‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ی‍ل‍ون‌، ت‍ئ‍ودور
ری‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ل‍ول‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ن‍ف‍ورد
ع‍م‍اره‌، زی‍ن‌ ع‍ب‍اس‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍رول‍د
راس‌، آل‍ن‌
دلاک‍ات‍و، ک‍ارل‌
س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، ح‍س‍ن‌
گ‍راه‍ام‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
م‍ک‌ م‍اه‍ون‌، س‍وزان‍ا
ل‍ف‌، ج‌ .پ‍ی‌
ول‍ز، ه‍اری‌ ک‍ل‍س‍ات‌
ف‍دائ‍ی‌، ف‍رب‍د
پ‍وراف‍ک‍اری‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍اپ‍لان‌، ه‍ارول‍د
ای‍زدی‌، س‍ی‍روس‌
ک‍ورک‍ی‍ن‍ا
رو، ک‍لارن‍س‌
ف‍رزاد، پ‍روی‍ن‌( ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌)
ن‍واب‍ی‌ ن‍ژاد، ش‍ک‍وه‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اءو م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رز
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
چ‍ه‍ر
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
آزاده‌
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ذوق‍ی‌ ش‍ه‍رآب‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ه‍وش‍ی‍ار رزم‌آزم‍ا:دب‍ی‍ر:س‍پ‍ن‍ج‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ده‍خ‍دا
ی‍اس‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی کودک " رویکرد تحولی "
گراهام ، فیلیپ ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی اصفهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹‬,‭‌گ۲۸۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسیهای روانپزشکی در درمان بالینی
لف ، ج .پی ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ل۵۳۳‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانپزشکی انگلیسی -فارسی فارسی -انگلیسی
سلطانی فر، حسن ؛  مشهد یاس   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۰۳‬,‭‌س۶۵۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پدیدارشناسی و روان درمانی ( مقالات و انتقادات )
میلون ، تئودور ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۰۰۸‬,‭‌م۹۷۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چکیده روان پزشکی بالینی
کاپلان ، هارولد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ک۱۱۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشک جیبی
مک ماهون ، سوزانا ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌م۷۴۱ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پاولوف :بسوی روانشناسی و روانپزشکی علمی
ولز، هاری کلسات ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۱۹۴۴‬,‭و۷۳۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع روانشناسی -روانپزشکی به انگلیسی -فارسی
پورافکاری ، نصرت الله ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭۳‬,‭‌پ۵۹۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتارهای بهنجار ونابهنجار کودکان ونوجوانان و راههای پیشگیری و درمان نابهنجاریها
نوابی نژاد، شکوه ؛  تهران انجمن اولیاءو مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۴‬,‭‌ن۶۶۸ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان مشکلات خواندن :شیوه عصبی - روانی
دلاکاتو، کارل ؛  تهران سلسله نشریات ما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶‬,‭د۶۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روانی کودکان ( رویکردی رفتاری به نظریه ها، پژوهش و درمان )
راس ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۹۲۸۹‬,‭ر۱۸۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اضواء علی النفس البشریه
عماره ، زین عباس ؛  بیروت دارالثقافه   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ع۸۸۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی
ایزدی ، سیروس ؛  تهران چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف‍لا۹۷۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی کیفری
حکمت ، سعید ؛  تهران گوتنبرگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ح۷۱۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحث عمده در روانپزشکی
رو، کلارنس ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭ر۲۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مختصر روان پزشکی
ریس ، ویلیام لولین لینفورد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭ر۹۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
روانپزشکی و جنگ
فدائی ، فربد ؛  تهران رز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف۳۱۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رفتار غیرعادی :مرضی
فرزاد، پروین ( بیرجندی ) ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ف۴۸۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه روانپزشکی :علوم رفتاری -روانپزشکی بالینی
کاپلان ، هرولد ؛  تبریز تهران ذوقی شهرآب   ، ۱۳۶۹-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ک۱۱۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در زمینه روانکاوی ، رواندرمانی ، روانپزشکی بالینی
کورکینا ؛  [تهران ] هوشیار رزم آزما:دبیر:سپنج   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹‬,‭‌ک۸۱۶‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4