مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌( ب‍رای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ان‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍لاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌( ب‍رای‌ ورزش‍ک‍اران‌)
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -خ‍ودآم‍وز
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -م‍ک‍ال‍م‍ه‌ و ج‍م‍ل‍ه‌س‍ازی‌ -ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
داوی‍د پ‍ی‍را، ش‌
ک‍اظم‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ه‍ی‍ک‍س‌، دی‍وی‍د
م‍درس‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ب‍ی‍ن‍ه‍ام‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
گ‍م‍ارون‍ی‌پ‍ور، ع‍ب‍درح‍م‍ان‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍وک‍ی‍اس‌، ب‍اب‍ک‍ن‌داود
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍ظام‌ آب‍ادی‌، ب‍ه‍رام‌
ه‍ی‍ت‍ن‌، ج‍ان‌ ب‍رای‍ان‌
س‍ع‍ی‍دی‌، س‍ع‍ی‍د
ای‍وان‍ز، دی‍وی‍د
ک‍رون‌، راب‍رت‌
اش‍رف‌ ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دارال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ای‍ران‌ ص‍ف‍ح‍ه‌
ف‍راه‍ان‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر طل‍وع‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ره‍ن‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ن‍وار درس‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍اد
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
ب‍وم‌ ب‍ی‍ژه‌
اس‍ت‍ان‍دارد
خ‍ی‍ام‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مترجم همراه آموزش مکالمات روزمره زبان عربی -انگلیسی با یک متد ابتکاری
فتحی ، محمد ؛  تهران فراهانی   ،
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ف۲۴۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان جمله در زبان انگلیسی بر اساس erutcurts ecnetnes hsilgnE
کرون ، رابرت ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۵‬,‭‌ک۴۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه انگلیسی صحبت کنیم
بینهام ، فیلیپ ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ب ۹۸۲ ‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربردی اصطلاحات انگلیسی
هیتن ، جان برایان ؛  تهران کتاب ماد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ه۹۲۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دوره جامع آموزش زبان انگلیسی ( از مبتدی تا عالی )، یا، = esruoc hsilgnE دوره جدید لینگافن enohpaugniL
[تهران ] سازمان آموزش زبانهای بین المللی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭د۷۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
محاوره انگلیسی برای ورزشکاران در میادین بین المللی
[تهران ] کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌م۲۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انگلیسی قدم به قدم
مدرسی تهرانی ، مجتبی ؛  تهران خیام   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌م۴۱۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات روزمره انگلیسی
نظام آبادی ، بهرام ؛  تهران نشر طلوع   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ن۴۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژگان تجاری
ایوانز، دیوید ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۹۹۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم نفسک الانکلیزیه
بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۸۵م
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۲۴۹۲۷‬,‭‌ع۷۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<المحادثه =محادثه >العملیه باللغتین العربیه والانکلیزیه
بیروت دارالمکتبه الهلال   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۳۴۲۱‬,‭‌م۲۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل مکالمات روزمره امریکایی و انگلیسی
کاظمی شریعت پناهی ، حسن ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۳۴‬,‭‌ک۲۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز فارسی بانگلیسی سوکیاس
سوکیاس ، بابکن داود ؛  تهران ۱۳۲۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌س۸۱۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شش ماه اول در خارج :گفت و شنود انگلیسی
سعیدی ، سعید ؛  تهران بوم بیژه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌س۵۷۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مکالمه زبان انگلیسی =noitasrevnoC hsilgnE oT yeK
احمدی ، منصور ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۳۴‬,‭‌ف‍لا۲۸۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات و اصطلاحات روزمره انگلیسی یا آموزش و خودآموز زبان انگلیسی برای شما به همراه ترجمه فارسی واژه ها با الفبای فارسی
اشرف الکتابی ، حسن ؛  تهران استاندارد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ف‍لا۵۵۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکالمات روزمره انگلیسی همراه با گرامر
تهران ایران صفحه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌م۷۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
انگلیسی برای همه [ C .B .B. بی .بی .سی ]
هیکس ، دیوید ؛  [تهران ] بهینه   ، ۱۳۷۴=۱۹۹۵ م
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۲۴‬,‭‌ه۹۵۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکالمه روزمره انگلیسی به شیوه نمایشی
گمارونی پور، عبدرحمان ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] رهنما   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۳۴‬,‭‌گ۶۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و فراگیری زبان انگلیسی
داوید پیرا، ش ؛  تهران سازمان نوار درسی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۲۴‬,‭د۳۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2