مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ورزش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍طب‍وع‍ات‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ت‍اح‍ی‌، ک‍ام‍ی‍ار
آری‍ان‍پ‍ورک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ک‍ی‍گ‌، ای‍زاب‍ل‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍طه‍ری‌ ف‍ر، م‍س‍ع‍ود
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌
ج‍ه‍ان‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
پ‍ل‍ی‍ن‍و، ج‍ک‌
ن‍وروزی‌، ام‍ی‍ر
ع‍رب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
اف‍ش‍اری‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، زاه‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌،اح‍م‍د
راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ح‍م‍د راس‍ت‍رو
ق‍وم‍س‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
س‍روش‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ره‍ن‍م‍ا
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍اروان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‌ن‍ا]
ح‍ق‌ ش‍ن‍اس‌
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ روابط بین الملل
پلینو، جک ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۳‬,‭‌پ۵۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ اصطلاحات روزمره انگلیسی -فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭آ۶۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تحلیلی واژه های انگلیسی ( اصول تسلط بر لغات )
عربی ، علی اکبر ؛  تهران کاروان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ع۵۳۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم تربیتی با بیش از ۵۰۰۰ لغت و واژه مصطلح در علوم تربیتی
امینی ، محمد ؛  قم نمایشگاه و نشر کتاب قم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۸۴۴و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
داهی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۶۳۰‬,‭۳‬,‭د۳۳۱و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی توصیفی :لغتنامه های تخصصی انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
بیگدلی ، زاهد ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۰۱۶‬,‭۴۱۳‬,‭‌ب۹۵۷‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مالی
جهانخانی ، علی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۳۶‬,‭۰۰۳‬,‭‌ج۹۲۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم سیاسی و مطبوعاتی انگلیسی -فارسی
مطهری فر، مسعود ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۰۷۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۶۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچه انگلیسی به فارسی
افشاری ، جهانگیر ؛  تهران جهانگیر افشاری   ، ۱۳۶۷-۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌ف‍لا۶۴۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
واژگان جامع ورزشی انگلیسی -فارسی
پازارگادی ، علاء الدین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۳‬,‭‌پ۱۶۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی انگلیسی -فارسی
جعفری صمیمی ،احمد ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۶۷-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۶۲و‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه تربیت بدنی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۶۰۳‬,‭‌م۴۷۵و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم و تکنولوژی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۰۳‬,‭و۱۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی -فارسی لغات متداول در صادرات و واردات
راسترو، محمد ؛  تهران محمد راسترو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۸۲‬,‭۰۳‬,‭ر۱۹۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه حمل و نقل و ترافیک
فتاحی ، کامیار ؛  [تهران بی نا]   ، ۱۳۶۰(تهران ؟: بهمن )
شماره راهنما: ‭۳۸۰‬,‭۵۰۳‬,‭‌ف۲۲۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی -فارسی در دو جلد :فرهنگ جدید شامل ۲۰۰۰۰۰ واژه و توضیحات و مفاهیم مختلف
آریانپورکاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۴۵-۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌فد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی -فارسی ( آکسفورد)
مکیگ ، ایزابل ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۷۳۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی -فارسی رهنما
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ف‍لا۴۷۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی یکجلدی
آریانپورکاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۳-۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭آ۴۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات کاربردی انگلیسی به فارسی
نوروزی ، امیر ؛  رشت حق شناس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭۱‬,‭‌ن۷۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4