مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -آواش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -آواش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
زی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
ع‍ک‍اش‍ه‌، م‍ح‍م‍ود
دی‍اب‌، ک‍وک‍ب‌
زن‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ج‍ل‍ی‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
ان‍ی‍س‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍وس‍وی‌، م‍ن‍اف‌ م‍ه‍دی‌ م‍ح‍م‍د
ان‍طاک‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الان‍ج‍ل‍و ال‍م‍ص‍ری‍ه‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
دار ص‍ف‍اء
ج‍روس‌ پ‍رس‌
دارال‍ن‍ش‍ر ل‍ل‍ج‍ام‍ع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآن
زندی ، بهمن ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۰۷۶‬,‭ز۶۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آواشناسی زبان عربی
انیس ، ابراهیم ؛  [تهران ] انتشارات اسوه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۱۶آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آواشناسی
انطاکی ، محمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۸۸۸آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم =معجم >المفصل فی الاصوات
دیاب ، کوکب ؛  طرابلس جروس پرس   ، ۱۴۱۶
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭د۸۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دراسات السنیه صوتیه و ترکیبیه
زین ، عبدالفتاح ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭ز۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم الاصوات اللغویه
موسوی ، مناف مهدی محمد ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۱۹ ه = ۱۹۹۸ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌م۸۴۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
علم الصرف الصوتی
عبدالجلیل ، عبدالقادر ؛  عمان دار صفاء   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۱ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ع۳۲۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<التطور = تطور>الصوتی فی الالفاظ :اسبابه و ظواهره
عکاشه ، محمود ؛  قاهره دارالنشر للجامعات   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ع۷۵۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الاصوات = اصوات >اللغویه
انیس ، ابراهیم ؛  قاهره مکتبه الانجلو المصریه   ، ۲۰۱۳م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک