مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ام‍لاء
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -رس‍م‌ ال‍خ‍ط و ک‍ت‍اب‍ت‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ام‍لاء
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ام‍لاء -واژه‌ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اع‍راب‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ام‍لاء -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍م‍ع‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۵۶۲-۵۰۶ ق‌
دی‍ک‌، ج‍ان‌
ب‍طرس‌، ان‍طون‍ی‍وس‌
ت‍ون‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ع‍ی‍د، م‍ح‍م‍ود ش‍اک‍ر
م‍ای‍و، ق‍دری‌
طب‍اع‌، ع‍م‍رف‍اروق‌
اب‍وم‍ص‍ل‍ح‌، ک‍م‍ال‌
اب‍راه‍ی‍م‌، ای‍اد ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
خ‍وص‌، اح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ل‍ی‍م‌، م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
ی‍م‍ی‍ن‌، ن‍اص‍ی‍ف‌
ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌،م‍ح‍م‍د
ال‍ه‍اش‍م‍ی‌
ت‍ف‍ک‍ری‌، ح‍س‍ن‌
ه‍واری‌، ص‍لاح‌ ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ش‍روق‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
ت‍لاوت‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
ش‍ه‍ر آب‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ق‍رآن‌
دارو م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌
ال‍دارال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ال‍دول‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
طب‍ع‍ه‌ م‍ن‍ق‍ح‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الوسیط = وسیط >فی قواعد الاملاء و الانشاء
طباع ، عمرفاروق ؛  بیروت مکتبه المعارف   ، ۱۴۱۳
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭ط۴۲۲و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم = معجم >المفصل فی الاملاء قواعد و نصوص
یمین ، ناصیف ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۷=۱۹۹۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱۰۳‬,‭‌ی۷۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<المعین =معین >فی الاملاء( لجمیع المراحل )
مایو، قدری ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۲۰ق =۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌م۲۱۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادب الاملاء و الاسماء
سمعانی ، عبدالکریم بن محمد، ۵۶۲-۵۰۶ ق ؛  بیروت دارو مکتبه الهلال   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌س۷۳۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<المرشد=مرشد >فی التحلیل و الانشاء و الاملاء و البلاغه و العروض
هواری ، صلاح الدین ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ه۷۵۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قصه الاملاء :اسلوب متطور فی الاملاء و الکتابه العربیه
خوص ، احمد ؛  دمشق طبعه منقحه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دلیل الطالب فی قواعد الاملاء
دیک ، جان ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭د۹۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الکامل =کامل >فی الاملاء و قواعد القراءه
ابومصلح ، کمال ؛  بیروت المکتبه الحدیثه   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا۱۹۳‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معلم الاملاء الحدیث للطلاب و المعلمین و الاعلامیین
سلیم ، محمد ابراهیم ؛  القاهره مکتبه القرآن   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌س۶۸۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرشد فی الاملاء
سعید، محمود شاکر ؛  عمان دارالشروق للنشر و التوزیع   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌س۵۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان الانشاء او اسلوب الحکیم فی منهج الانشاء القویم
الهاشمی ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۲۴ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‍ه۲۵۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و قواعد رسم الخط عربی قابل استفاده عموم دانش آموزان و دانشجویان و علاقمندان به زبان عربی
جعفری مهدی شهری ، محمود ؛  تهران شهر آب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۴۷۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قواعد املای عربی
یمین ، ناصیف ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ی۷۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مباحث فی الاملاء العربی
ابراهیم ، ایاد عبدالمجید ؛  عمان الدارالعلمیه الدولیه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ف‍لا ۱۳۳ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسهل طریقه لتعلم الاملاء لکل المراحل
شمس الدین ،محمد ؛  بیروت موسسه الاعلمی للمطبوعات   ، ۱۴۳۰ق = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۱‬,‭‌ش۶۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<المعین = معین >فی الاعراب و العروض و الاملاء و عشرات اللامسه
تونجی ، محمد ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ت۸۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در رسم المصحف و شیوه های علامت گذاری در قرآن
تفکری ، حسن ؛  تهران تلاوت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌ت۶۲۹‌پژ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الاملاء العربی :قواعد نصوص طریقه تدریس
بطرس ، انطونیوس ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۵۸۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک