مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ث‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌، ۲۱۳ - ۲۷۶ ق‌ -.ادب‌ ال‍ک‍ات‍ب‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ان‍ش‍اء و ت‍م‍ری‍ن‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
 
پدیدآور:
ق‍ل‍ف‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۸۲۱ق‌
ج‍وال‍ی‍ق‍ی‌، م‍وه‍وب‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د،۵۳۹-۴۶۶ ق‌
ن‍ص‍ار، ح‍س‍ی‍ن‌
دع‍ک‍ور، ن‍دی‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ازج‍ی‌، ک‍م‍ال‌
ب‍طل‍ی‍وس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۵۲۱-۴۴۴ ق‌
خ‍ول‍ی‌، ف‍ت‍ح‍ی‌
اب‍ون‍ص‍ری‌، ج‍م‍ی‍ل‌
ق‍ل‍ف‍ش‍ن‍دی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،- ۸۲۱ق‌
خ‍وص‌، اح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌ م‍ه‍دی‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍ح‍اس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
اب‍ن‌ ق‍ت‍ی‍ب‍ه‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍س‍ل‍م‌
ک‍م‍ون‍ی‌، س‍ع‍دح‍س‍ن‌
ب‍ق‍اع‍ی‌، ای‍م‍ان‌
اس‍م‍ر، راج‍ی‌
م‍وس‍ی‌، ن‍ه‍ادی‍اس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ع‍ل‍م‌ ل‍ل‍م‍لای‍ی‍ن‌
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍م‍ن‍ه‍ل‌
دار ال‍ج‍ی‍ل‌
وزاره‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ و الارش‍اد ال‍ق‍وم‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ح‍س‍ون‌
ش‍ه‍ر آب‌
ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌
ال‍م‍طب‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دار ال‍رات‍ب‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
دارال‍ق‍ل‍م‌
دارال‍رات‍ب‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
دارال‍م‍س‍ی‍ره‌
دارال‍ع‍ل‍وم‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ادب الکاتب
ابن قتیبه ، عبدالله بن مسلم ؛  بیروت دارالمعرفه   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صبح الاعشی فی صناعه الانشاء
قلفشندی ، احمد بن علی ،- ۸۲۱ق ؛  <ال>قاهره وزاره الثقافه و الارشاد القومی   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ق۷۳۱‌صو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
صبح الاعشی فی صناعه الانشاء
قلفشندی ، احمد بن علی ،- ۸۲۱ق ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۷
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ق۷۳۱‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قصه الانشاء :اسلوب متطور فی التعبیر و الانشاء
خوص ، احمد ؛  دمشق المطبعه العلمیه   ،
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌خ۹۱۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کیف تکتب و تکتبین اجمل الرسائل العصریه
بیروت دارالقلم   ، ۱۹۷۳م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ک۹۵۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المعین =معین >فی الانشاء
اسمر، راجی ؛  بیروت عالم الکتب   ، ۱۴۲۰ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ف‍لا۵۳۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح ادب الکاتب
جوالیقی ، موهوب بن احمد،۵۳۹-۴۶۶ ق ؛  بیروت دارالکتاب العربی   ،
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ف‍لا،/‌ش‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دلیل الاملاء و قواعد الکتابه العربیه
خولی ، فتحی ؛  جده مکتبه المنهل   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۹۲۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
صناعه الکتاب
نحاس ، احمد بن محمد ؛  بیروت دارالعلوم العربیه   ، ۱۴۱۰
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ن۳۴۸‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الاقتضاب = اقتضاب >فی شرح ادب الکاتب
بطلیوسی ، عبدالله بن محمد،۵۲۱-۴۴۴ ق ؛  بیروت دار الجیل   ، ۱۹۸۷م =۱۴۰۷ق
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ف‍لا،/‌ش‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش و قواعد رسم الخط عربی قابل استفاده عموم دانش آموزان و دانشجویان و علاقمندان به زبان عربی
جعفری مهدی شهری ، محمود ؛  تهران شهر آب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ج۴۷۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الطلل = طلل >فی النص العربی دراسه فی الظاهره الطللیه مظهرا للرویه العربیه
کمونی ، سعدحسن ؛  بیروت دارالمنتخب العربی   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۸۰۰۹‬,‭‌ک۷۲۲ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<المفید = مفید >فی التعبیر و الانشاء و تحلیل النصوص
دعکور، ندیم حسین ؛  بیروت موسسه بحسون   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭د۵۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه رسائلنا :فی انشاء وکتابه الرسائل النموذجیه
ابونصری ، جمیل ؛  دار الراتب الجامعیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کیف تکتب الرسائل النموذجیه باللغتین العربیه والفرنسیه
ابونصری ، جمیل ؛  بیروت دار الراتب الجامعیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کیف تکتب الرسائل النموذجیه باللغتین العربیه والانجلیزیه
ابونصری ، جمیل ؛  بیروت دار الراتب الجامعیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌ک‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<المتقن = متقن >العملی فی الانشاء والتعبیر
بقاعی ، ایمان ؛  بیروت دارالراتب الجامعیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ب۵۹۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نشاه الکتابه الفنیه فی الادب العربی
نصار، حسین ؛  قاهره مکتبه الثقافه الدینیه   ، ۱۴۲۶ق = ۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ن۴۵۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<المنتخب = منتخب >من ادب المقاله :للقراءه و الانشاء
یازجی ، کمال ؛  بیروت دارالعلم للملایین   ، ۱۹۷۵م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ی۱۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<اللغه = لغه >العربیه و ابناوها :ابحاث فی قضیه الخطا و ضعف الطلبه فی اللغه العربیه
موسی ، نهادیاسین ؛  عمان دارالمسیره   ، ۱۴۲۸ق = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۸۴۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2