مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌ -ف‍ارس‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -آم‍وزش‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -م‍طب‍وع‍ات‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ادب‍ی‍ات‌
 
پدیدآور:
ح‍ک‍ی‍م‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر
ع‍ب‍دال‍ب‍اری‌، م‍اه‍رش‍ع‍ب‍ان‌
ع‍ب‍دال‍ن‍ور، وف‍اء م‍ج‍اع‍ص‌
ن‍ص‍ی‍ری‍ان‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
ش‍ع‍ار، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍م‍ل‌، غ‍اده‌ ال‍ش‍ع‍ار
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ام‍ری‌، ش‍اک‍ر
ق‍اس‍م‍ی‌ آران‍ی‌، اب‍وذر
ص‍دق‍ی‌، ح‍ام‍د
 
ناشر:
طاووس‌ ب‍ه‍ش‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
س‍م‍ت‌
ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ش‍رق‍ی‍ه‌
م‍رس‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ الائ‍م‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ن‍ور
دارال‍م‍س‍ی‍ره‌
ج‍ار ن‍ی‍ت‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متن خوانی عربی ( رشته الهیات )ترجمه کامل
شعار، جعفر ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ش۴۸۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گوش دادن به سخنرانیها و اخبار رادیو
صدقی ، حامد ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۴۰۹۵۵،/۱۵۵‬,‭‌ص۵۳۹‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قرائت عربی ( رشته زبان و ادبیات فارسی )
شعار، مصطفی ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ش۴۸۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قرائت عربی
حسینی ، محمد ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۰۹۵۵،/۱۵۵۴‬,‭‌ح۵۷۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متن خوانی ( رشته الهیات )
نصیریان ، یدالله ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۵۵۴۰۹۵۵‬,‭‌ن۴۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دفتر تمارین القراءه السهله الجزء التمهیدی
جمل ، غاده الشعار ؛  جار نیت للنشر   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ج۶۵۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<القراءه = قراءه >الصف الثالث الابتدائی
عبدالنور، وفاء مجاعص ؛  جار نیت للنشر   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ع۳۸۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نصوص و اخبار سیاسیه لطلاب تعلم اللغه العربیه
حکیم ، حسن ؛  قم موسسه الائمه للنشر   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ح۷۳۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای متون اسلامی
عبدالمحمدی ، حسین ؛  قم طاووس بهشت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۲۴۶۱‬,‭‌ع۳۸۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استراتیجیات فهم المقروء :اسسها النظریه و تطبیقاته العملیه
عبدالباری ، ماهرشعبان ؛  عمان دارالمسیره   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ع۳۲۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >الحی وفقا للمنهج الجدید :مرحله التعلیم الثانوی -السنه الاولی
بیروت المکتبه الشرقیه   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ف‍لا۳۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مختارات من النصوص الادبیه فی العصر العباسی الثانی
عامری ، شاکر ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ع۲۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جوله فی الصحافه :جدیدترین اصطلاحات و لغات متداول در روزنامه ها و مجلات عربی
قاسمی آرانی ، ابوذر ؛  کاشان مرسل   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭ف‍ا/۷۸۶۴‬,‭‌ق۱۹۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قرائت عربی
حسینی ، محمد ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۶‬,‭‌ح۵۷۷‌قر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک