مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : زم‍ردی‍ان‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍وی‍ش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ خ‍ارج‍ی‌ -لات‍ی‍ن‌
م‍ع‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آواش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
زم‍ردی‍ان‌، رض‍ا
ع‍م‍ر، اح‍م‍دم‍خ‍ت‍ار
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی
زمردیان ، رضا ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۲‬,‭۴۷۱‬,‭ز۵۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان شناسی :اصول فونولوژی ( واج شناسی )و تطبیق آن بر گویش قاین
زمردیان ، رضا ؛  مشهد ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۴۱۴‬,‭ز۵۴ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریشه شناختی واژه ها و کوتاه نوشته های دخیل اروپایی و آمریکایی در فارسی
زمردیان ، رضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۲‬,‭۴‬,‭ز۵۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معناشناسی
عمر، احمدمختار ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۳‬,‭‌ع۸۹۵‌م‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای گردآوری و توصیف گویشها
زمردیان ، رضا ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۹‬,‭ز۵۴ر‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک