مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زی‍ب‍ائ‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
ه‍ن‍ر -ت‍اری‍خ‌
زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ص‍دی‍ق‌( م‍ن‍طق‌ -)م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا۱۸۰۰
س‍ی‍ن‍م‍ا -زی‍ب‍ای‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ ه‍ن‍ری‌ در ادب‍ی‍ات‌
ادب‍ی‍ات‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍روچ‍ه‌، ب‍ن‍دت‍و
اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍ال‍ی‍ن‍س‍ون‌، دای‍ان‍ه‌
ک‍اوی‍ان‍ی‌، ش‍ی‍وا
ن‍ی‍وت‍ن‌، اری‍ک‌
ش‍پ‍رد، آن‌
ول‍ک‌، رن‍ه‌
ری‍د، ه‍رب‍رت‌ ادوارد
دوری‍ن‍گ‌، ژان‌
پ‍وی‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ب‍وردول‌، دی‍وی‍د
ان‍درو، ج‍م‍ی‍ز دادل‍ی‌
ه‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
چ‍رن‍ی‍ش‍ف‍س‍ک‍ی‌، ن‍ی‍ک‍لای‌گ‍اوری‍ل‍ووی‍چ‌
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ژاد، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ارک‍وزه‌، ه‍رب‍رت‌
ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌
 
ناشر:
پ‍رس‍ش‌
ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز
رز
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ اق‍ب‍ال‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
اس‍پ‍رک‌ ه‍رم‍س‌
ن‍ش‍ر س‍ی‌ گ‍ل‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ت‍رب‍ی‍ت‌
ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
معنی هنر
رید، هربرت ادوارد ؛  تهران کتابهای جیبی فرانکلین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱‬,‭ر۹۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رابطه هنر با واقعیت از دیدگاه زیبائی شناسی
چرنیشفسکی ، نیکلای گاوریلوویچ ؛  تهران رز   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌چ۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خرد زیبا( مجموعه مقالات تحقیقی )
کاویانی ، شیوا ؛  تهران نشر سی گل   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۱۰۹‬,‭‌ک۳۳۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ، فرهنگ ، ادبیات :لوسین گلدمن
پوینده ، محمدجعفر ؛  تهران نشر چشمه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌پ۸۵۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بعد زیبایی شناختی
مارکوزه ، هربرت ؛  تهران اسپرک هرمس   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌م۱۳۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از نشانه های تصویری تامتن :به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری
احمدی ، بابک ؛  تهران مرکز   ، ۱۳۷۱- ۱۳۸۸ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر
تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۱۱۱‬,‭۸۵‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کلیات زیباشناسی
کروچه ، بندتو ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ک۴۸۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معنی زیبایی
نیوتن ، اریک ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ن۹۹۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خواب و خاکستر
هادی ، سهراب ؛  [تهران ] مرکز فرهنگی و هنری اقبال   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۷۰۱‬,‭۱۷‬,‭‌ه۱۶۲‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های اساسی فیلم
اندرو، جمیز دادلی ؛  [تهران ] عکس معاصر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۸۷۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نظریه ادبیات
ولک ، رنه ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭و۷۳۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفه هنر
شپرد، آن ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۷-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۷۰۰‬,‭۱‬,‭‌ش۳۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زیبایی شناسی تصویر
حاجی حسین نژاد، غلامرضا ؛  تهران تربیت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۷۷۸‬,‭۵۳‬,‭‌ح۱۶۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر سینما
بوردول ، دیوید ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۱‬,‭‌ب۷۶۱‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات
تهران نقش جهان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹‬,‭د۴۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آفرینش و آزادی :جستارهای هرمنوتیک و زیبایی شناسی
احمدی ، بابک ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۲۸۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نقد قوه حکم
کانت ، ایمانوئل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۱۲۱‬,‭‌ک۳۱۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
موسیقی و عرفان :سنت شیعی اهل حق
دورینگ ، ژان ؛  آبادان پرسش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۷۸۹‬,‭۰۹‬,‭د۷۵۸‌م‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تجربه زیباشناختی
کالینسون ، دایانه ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۱۱‬,‭۸۵‬,‭‌ک۲۶۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5