مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا( اب‍ت‍دای‍ی‌)
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍و خ‍وی‌ م‍ن‍ف‍رد، ک‍ب‍ری‌
ف‍رخ‌م‍ه‍ر، ع‍ل‍ی‌
غ‍ف‍ارزادگ‍ان‌، داوود
آی‍ی‍ن‍ه‌ ون‍د، ص‍ادق‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سایه ها و شب دراز
غفارزادگان ، داوود ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌غ۴۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
موفقها و ناموفقها
فرخ مهر، علی ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌ف۴۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دفتر تمرین فارسی پنجم دبستان
نیکو خوی منفرد، کبری ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۲۴۰۷۶‬,‭‌ن۹۶۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلس تاریخ اسلام
آیینه وند، صادق ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، دفتر انتشارات کمک آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۲‬,‭آ۹۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک