مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌-۱۹۴۸-۱۹۱۷
م‍دی‍ری‍ت‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
اس‍ت‍ع‍م‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ روس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ع‍رف‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
طب‍ی‍ع‍ت‌
ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌ -ق‍رن‌۲۰
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -روس‍ی‍ه‌ ش‍وروی‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‌
اس‍ک‍ات‍ک‍ی‍ن‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌
ش‍ول‍وخ‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ آل‍ک‍س‍ان‍درووی‍چ‌
ش‍ف‍ی‍ق‌، م‍ن‍ی‍ر
رادم‍ن‍ش‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۷۲۶-۶۴۸ ق‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ک‍ری‍م‌
دول‍ت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود
م‍وم‍ن‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ی‍ف‌، ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
س‍ت‍اره‌ س‍رخ‌
س‍ت‍اره‌ ان‍ق‍لاب‌
س‍ت‍اره‌
س‍ت‍اره‌ س‍پ‍ه‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ک‌ س‍ت‍اره‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت طبیعت
اسکاتکین ، میخائیل ؛  تهران ستاره   ، ۱۳۳۷
شماره راهنما: ‭۵۰۸‬,‭۳‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الباب =باب >الحادی عشر
علامه حلی ، حسن بن یوسف ،۷۲۶-۶۴۸ ق ؛  قم ستاره   ، ۱۴۰۲ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۷۲‬,‭‌ع۷۶۸‌ب/‌ش‌ف‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پیدایش تصوف و عرفان و سیر تحول و تطور آن
نیرومند، کریم ؛  زنجان ستاره   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۹‬,‭‌ن۸۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت فلسطین و جنگ لبنان
ستاره انقلاب   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵‬,‭‌س۱۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سفر
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران ستاره   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭د۷۷۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقی بر جنبش کمونیستی در ایران و مقالاتی از لنین
ستاره سرخ   ، [۱۹۰۲م ]
شماره راهنما: ‭۳۳۵‬,‭۰۰۹۵۵‬,‭‌ت۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکتب های تاریخی و تجددگرایی تاریخ
رادمنش ، عزت الله ؛  تهران موسسه فرهنگی پیک ستاره دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۹۰۱‬,‭ر۱۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آنها برای میهنشان جنگیدند
شولوخوف ، میخائیل آلکساندروویچ ؛  [تهران ] ستاره   ،
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ش۷۳۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آغاز سقوط استعمار
تهران ستاره   ،
شماره راهنما: ‭۳۲۵‬,‭۳‬,‭آ۵۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تجربیاتی چند از انقلاب فلسطین
شفیق ، منیر ؛  ستاره انقلاب   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌ش۵۶۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گوشه ای از تاریخ ایران گوشه ای از مناسبات روسیه و ایران و سیاست انگلستان در ایران :در آغاز قرن نوزدهم
عبدالله یف ، فتح الله ؛  تهران ستاره   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۵۵۰۴۷‬,‭‌ع۳۷۸‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
از پوشکین تا شولوخوف :هفت مقاله در نقد و تحلیل ادبیات روس
امینی ، ع ؛  [تهران ] ستاره   ، [۱۳۵۶]
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۰۹‬,‭‌ف‍لا۸۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نظام مند تولید
مومنی ، هوشنگ ؛  تهران ستاره سپهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۵‬,‭‌م۸۵۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اندیشمندان مدیریت
مومنی ، هوشنگ ؛  تهران ستاره سپهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۹‬,‭‌م۸۵۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت -پیشرفته
مومنی ، هوشنگ ؛  تهران ستاره سپهر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳۸‬,‭‌م۸۵۲‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک