مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۱۶۰-۱۱۰۰ ق‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ -ای‍ران‌ -طراح‍ی‌
ح‍رک‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
س‍ی‍ن‍م‍ا -طراح‍ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍س‌ از اس‍لام‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ف‍اس‍ی‍ر (س‍وره‌ ص‍ف‌)
ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ ای‍ن‍ت‍ل‌ 5808- ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -اس‍م‍ب‍ل‍ی‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۸ - - م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ل‍ئ‍وی‌ آف‍ری‍ق‍ای‍ی‌،sunacirfA -oeL ،۱۴۹۲ ؟-۱۵۵۰؟ -داس‍ت‍ان‌
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۱۱ق‌.
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ورزش‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ان‌ -م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
ک‍ت‍اب‌ -ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
 
پدیدآور:
س‍ج‍ادی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
پ‍ل‍ووس‍ک‍ی‌، آن‌
م‍ل‍ون‌ م‍ارت‍ی‍ن‍ز، ان‍ری‍ک‌
ی‍ک‍ت‍ا، ت‍ق‍ی‌
م‍وری‍س‌، ن‍وئ‍ل‌ م‍ال‍ک‍وم‌
م‍ارن‍ر، ت‍رن‍س‌ س‍ن‍ت‌ ج‍ان‌
ع‍ف‍ی‍ف‍ی‌، رح‍ی‍م‌
م‍ل‍ک‍ش‍اه‍ی‌، ح‍س‍ن‌
خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، اح‍م‍د
پ‍ازارگ‍ادی‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌
ش‍رم‍ن‌، اری‍ک‌
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۵۹۵-۵۲۰ ق‌
زری‍اب‌ خ‍وئ‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ال‍ی‍وت‌، ت‍ام‍س‌ اس‍ت‍رن‍ز
اس‍ت‍رآب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍ر،۱۱۸۰ ؟ق‌
ص‍وراس‍راف‍ی‍ل‌، ش‍ی‍ری‍ن‌
م‍ع‍ل‍وف‌، ام‍ی‍ن‌
ف‍رای‌، ری‍چ‍اردن‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا وس‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌( ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ( 5808 هشتاد، هشتاد و پنج )
موریس ، نوئل مالکوم ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۲‬,‭‌م۸۳۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عکاسان و عکاسی
تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۷۷۰‬,‭۲۳‬,‭‌ع۷۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تمثیل و مثل
وکیلیان ، احمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭و۶۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحان بزرگ فرش ایران :سیری در مراحل تحول طراحی فرش
صوراسرافیل ، شیرین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۷۴۶‬,‭۷۹۵۵‬,‭‌ص۹۱۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
عصر زرین فرهنگ ایران
فرای ، ریچاردن ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۴‬,‭‌ف۳۵۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
لئوی آفریقایی
معلوف ، امین ؛  تهران سروش ( انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۴۹‬,‭۳۴‬,‭‌م۶۷۳‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کتابهای کودکان در کشورهای رو به رشد
پلووسکی ، آن ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۰۷‬,‭۵۰۹۱۷۲۴‬,‭‌پ۵۲۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سوره مبارکه ( الصف )
یکتا، تقی ؛  تبریز موسسه انتشارات سروش   ، ۱۳۸۴ق
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۸‬,‭‌ی۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صحنه در فیلم
مارنر، ترنس سنت جان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا وسیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۵‬,‭‌م۱۳۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیره رسول الله
زریاب خوئی ، عباس ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۳‬,‭ز۳۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح قصیده ترسائیه خاقانی
خاقانی ، بدیل بن علی ،۵۹۵-۵۲۰ ق ؛  تبریز سروش   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۲۳‬,‭‌خ۱۷۳د،/‌ش‌م‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارگردانی فیلم
شرمن ، اریک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۷۹۱‬,‭۴۳۰۲۳۳۰۹۲۲‬,‭‌ش۴۳۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه ها، مجموعه مصاحبه های حجه الاسلام و المسلمین سیدعلی خامنه ای رئیس جمهوری اسلامی ایران
خامنه ای ، علی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۴۲‬,‭‌خ۲۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جهانگشای نادری
استرآبادی ، محمدمهدی بن محمدنصیر،۱۱۸۰ ؟ق ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۷۴۲‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
میهمانی کوکتیل
الیوت ، تامس استرنز ؛  تهران سروش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸۲۲‬,‭۹۱۴‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حرکت و استیفای اقسام آن
ملکشاهی ، حسن ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۱۱۶‬,‭‌م۷۵۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قصه حی بن یقظان به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل ، خواجه نصیر، محمود بن میرزا علی ، عبدالرحمن جامی
سجادی ، ضیاءالدین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۱۸۹‬,‭۱‬,‭‌س۳۶۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تلویزیون در خانواده و جامعه نو
ملون مارتینز، انریک ؛  تهران سروش   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۶۲۱‬,‭۳۸‬,‭‌م۷۶۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مثلها و حکمتها
عفیفی ، رحیم ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ع۷۳۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژگان جامع ورزشی انگلیسی -فارسی
پازارگادی ، علاء الدین ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۷۹۶‬,‭۰۳‬,‭‌پ۱۶۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9