مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ع‍ی‍د، ادوارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ -ت‍اری‍خ‌
اع‍راب‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌
ن‍ق‍د
گ‍ردش‍گ‍ری‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍اورش‍ن‍اس‍ی‌
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌
ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ۱۸۵۶ - ۱۹۳۹ - م‍وس‍ی‌ و ت‍وح‍ی‍د -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اس‍لام‌ -اف‍ک‍ار ع‍م‍وم‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
 
پدیدآور:
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
س‍ع‍ی‍د، ادوارد
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
ای‍ن‍س‍ک‍ی‍پ‌، ادوارد
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍دراس‍ات‌ ال‍ف‍ل‍س‍طی‍ن‍ی‍ه‌
ق‍م‍ر رازی‌
دارالاداب‌
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
آگ‍ه‌
ه‍رم‍س‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ت‍وس‌
دار الاداب‌
ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تذکره لباب الالباب
عوفی ، محمد بن محمد، قرن ۷ ق ؛  [تهران ] قمر رازی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ع۹۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اسلام رسانه ها
سعید، ادوارد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۰۴‬,‭‌س۵۵۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فروید و غیر الاوروبیین دراسه
سعید، ادوارد ؛  بیروت دار الاداب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۲۲۱‬,‭۹۲۱‬,‭‌ف۶۲۸‌م،/‌ن‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چالشهای حقوق بشر
تهران آگه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۴‬,‭‌چ۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جهان ، متن و منتقد و گفتگویی با نویسنده
سعید، ادوارد ؛  [تهران ] توس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرق شناسی
سعید، ادوارد ؛  [تهران ] دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۹۵۰‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فراتر از واپسین آسمان :زندگیهای فلسطینی
سعید، ادوارد ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴‬,‭‌س۵۵۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اوراق موسسه الدراسات الفلسطینیه
بیروت موسسه الدراسات الفلسطینیه   ، ۱۹۸۰م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵‬,‭‌ف‍لا۹۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نقش روشنفکر
سعید، ادوارد ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۵۵۲‬,‭‌س۵۵۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الثقافه =ثقافه >و المقاومه
سعید، ادوارد ؛  بیروت دارالاداب   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۴۰۵‬,‭‌ث۵۵۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
لباب الالباب
عوفی ، محمدبن محمد ؛  تهران هرمس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ع۹۷۳‌ل‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی گردشگری :رویکردی یکپارچه و پایدار به برنامه ریزی و توسعه گردشگری
اینسکیپ ، ادوارد ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۳۸‬,‭۴۷۹۱‬,‭‌ف‍لا۹۹۴‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک