مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : س‍ع‍ی‍د، ک‍ام‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -اردن‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -اردن‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اردن‌
ق‍ت‍ل‌ -اردن‌
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
 
پدیدآور:
اب‍وم‍خ‍ن‍ف‌، ل‍وط ب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌
ک‍وس‍ا، س‍ع‍ی‍دک‍ام‍ل‌
س‍ع‍ی‍د، ک‍ام‍ل‌
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍م‍ح‍ج‍ه‌ ال‍ب‍ی‍ض‍اء
م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح الاحکام العامه فی قانون العقوبات :دراسه مقارنه
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :الجرائم الواقعه علی الانسان
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۵۲۳،/۹۵۶۹‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الشیب =شیب >
کوسا، سعیدکامل ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۸۵م =۱۴۰۶ق
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ک۸۲۵‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون الاصول المحاکمات الجزائیه نظریتا الاحکام و طرق الطعن فیها
سعید، کامل ؛  عمان مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵۰۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نصوص من تاریخ ابی مخنف
ابومخنف ، لوط بن یحیی ؛  بیروت دارالمحجه البیضاء   ، ۱۴۱۹ه
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ف‍لا۱۹۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات الاردنی
سعید، کامل ؛  عمان مولف   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹،‌ش‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :الجرائم الواقعه علی الاموال
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ق = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه :دراسه تحلیلیه تاصیلیه مقارنه فی القوانین الاردنیه والمصریه والسوریه وغیرها
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :الجرائم المضره بالمصلحه العامه :دراسه تحلیلیه مقارنه
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۴۲۰۹۵۶۹۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک