مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ع‍رب‍ی‌ -س‍وری‍ه‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ج‍ب‍ل‌، ب‍دوی‌، ۱۹۰۴ - ۱۹۸۱ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍وری‍ه‌
س‍وری‍ه‌ -دوم‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ی‍ع‍ه‌ -س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
س‍وری‍ه‌ -داری‍ا -ت‍اری‍خ‌
س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ن‍ص‍ی‍ری‍ه‌ -س‍وری‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌
ش‍ع‍ر ک‍ودک‍ان‌ -ع‍رب‍ی‌ -س‍وری‍ه‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
م‍ص‍ر -ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ت‍ق‍ی‌
ع‍طوان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ری‍ج‍ات‌، ع‍ادل‌
آن‌ ب‍ل‍ن‍ت‌، ل‍ی‍دی‌
ده‍م‍ان‌، م‍ح‍م‍داح‍م‍د
طول‍ون‌
ف‍ارس‌، م‍ح‍م‍د ک‍ام‍ل‌
ع‍م‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍رت‍ح‌، ع‍ص‍ام‌
زی‍اده‌، ن‍ی‍ک‍لا
اب‍وه‍ی‍ف‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ص‍ب‍ح‌ خ‍ی‍ز، ن‍اص‍ر
زری‍ق‌، م‍ع‍روف‌
ع‍ث‍م‍ان‌، ه‍اش‍م‌
خ‍ولائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۳۶۵؟ ق‌
ق‍ران‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍دال‍م‍ول‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ی‍ش‍وای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ت‍وزی‍ع‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ات‍ح‍اد ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‌
دارال‍ج‍ی‍ل‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌
دارق‍ت‍ی‍ب‍ه‌
دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ح‍ج‌ و زی‍ارت‌
خ‍ل‍ف‌ ال‍ف‍ن‍دق‌ ال‍س‍ی‍اح‍ی‌
دارل‍ج‍ی‍ل‌
دارال‍م‍س‍ی‍ره‌
در ال‍م‍لاح‌
ن‍اص‍ر ص‍ب‍ح‌ خ‍ی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الشیعه فی ساحل بلاد الشام الشمالی
عثمان ، هاشم ؛  بیروت موسسه الاعلمی   ، ۱۴۱۴=۱۹۹۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۱۶۵۶۹۱‬,‭‌ع۴۵۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ دومه
زریق ، معروف ؛  دمشق دارالفکر للطباعه و التوزیع و النشر   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴‬,‭ز۳۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دمشق در عصر ممالیک
زیاده ، نیکلا ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭ز۸۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ المزه و آثارها و فیه المعزه فیما قیل فی المزه
طولون ؛  سوریه دارقتیبه   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭ط۹۱۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الروایه =روایه >التاریخیه فی بلاد الشام فی العصر الاموی
عطوان ، حسین ؛  دارلجیل   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ع۶۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الجامع = جامع >الاموی الکبیر بحلب
فارس ، محمد کامل ؛  سوریه خلف الفندق السیاحی   ، ۱۴۱۵ق =۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ف۱۳۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ داریا :و من نزل بها من الصحابه و التابعین و تابعی التابعین
خولائی ، عبدالجبار بن عبدالله ،- ۳۶۵؟ ق ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۸۴م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴‬,‭‌خ۹۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ولاه دمشق فی عهدالممالیک
دهمان ، محمداحمد ؛  [دمشق ] دارالفکر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭د۸۶۹و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<الجغرافیه =جغرافیه >التاریخیه البلاد الشام فی العصر الاووی
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۴‬,‭‌ع۶۹۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین ، مردم ، تاریخ ، سیاست ، اقتصاد، فرهنگ ، نهادهای اجتماعی و اطلاعات جهانگردی سوریه
صبح خیز، ناصر ؛  ناصر صبح خیز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ص۳۸۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قبائل بدو الفرات عام ۱۸۷۸
آن بلنت ، لیدی ؛  دمشق در الملاح   ، ۱۴۱۲ق
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭آ۸۳۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<الروضه =روضه >الریا فیمن دفن بداریا
عمادی ، عبدالرحمن بن محمد ؛  دمشق دارالثقافه   ، ۱۹۸۸م =۱۴۰۸ق
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۴‬,‭‌ع۸۸۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شام ، سرزمین خاطره ها
پیشوایی ، مهدی ؛  تهران دفتر آموزش و تبلیغات حج و زیارت   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭‌پ۹۵۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روایه الشامیین للمغازی و السییر
عطوان ، حسین ؛  بیروت دارالجیل   ، ۱۹۸۶م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱‬,‭‌ع۶۹۳ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<الانهیار=انهیار >الکبیر اسباب قیام و سقوط وحده مصر و سوریه
عبدالمولی ، محمد ؛  بیروت دارالمسیره   ،
شماره راهنما: ‭۹۶۲‬,‭۰۲‬,‭‌ع۳۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد >التطبیقی للقصه القصیره فی سوریه ( مجموعات و کتاب -)دراسه
فریجات ، عادل ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶۰۹‬,‭‌ف۶۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<النصیریه =نصیریه >
شرف الدین ، تقی ؛  بیروت ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۹۱۰۲‬,‭‌ش ۴۱۷ ‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قصائد الاطفال فی سوریه دراسه تطبیقیه
قرانیا، محمد ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶۰۹‬,‭‌ق۵۳۷‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ظواهر اسلوبیه فی شعر بدوی الجبل دراسه
شرتح ، عصام ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌ج۲۹۳/‌س‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<القصه =قصه >القصیره فی سوریه من التقلید الی الحداثه
ابوهیف ، عبدالله ؛  دمشق اتحاد الکتاب العرب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۹۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2