مرور کلیدواژه ای

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ - اش‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌،۱۳۵۹-۱۳۰۷ - اش‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱ م‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ - اش‍ع‍ار -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‌ زاده‌ ب‍ارف‍روش‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار
ف‍ی‍ض‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ع‍م‍اد، ح‍ج‍ت‌
ت‍راب‍ی‌، ض‍ی‍اء ال‍دی‍ن‌
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ب‍ه‍زاد
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر روای‍ت‌
ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سهرابی دیگر :نگاهی تازه به شعرهای سهراب سپهری
ترابی ، ضیاء الدین ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا،/‌ن‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاملات و جستجوهائی در شعر سهراب سپهری از مصاحبت آفتاب
عابدی ، کامیار ؛  تهران نشر روایت   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹/‌س‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جهان مطلوب سهراب سپهری ، پژوهشی پیرامون شعر، اندیشه ، عرفان و زندگی سهراب سپهری
عماد، حجت ؛  تهران بهزاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا/‌ن‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شعر سپهری از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱- ۱۳۷۳ -۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا،/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از جبران تا سهراب
فیضی ، کریم ؛  تهران نشر ثالث   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۵‬,‭‌ج۲۸۱آ/‌ب‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کفش هایم کو؟ چه کسی بود صدا زد سهراب ؟ :درنگی در زندگی و شعر سهراب
نجف زاده بارفروش ، محمد باقر ؛  تهران سفیر اردهال   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹‌ف‍لا،/‌ن‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک